2-86 سریال شب- بررسي سريال queen’s gambit رادیو زد | رادیوz

    • Arts

در این قسمتُ بخش های زیر رو می شنوید
1-سرمقاله
۲- سریال شب
۳-قاب زندگی
۴-یک هفتم - دنیای بردگیم
5- مصاحبه شب دنیای بردگیم
6- شعر شب
7-تیاتر شب -داستان شب
8-کتاب شب
9- دنیای وارونه - انتخابات آمریکا
10-مدرسه ۱
11- مدرسه 2
12-سینمای ایران
14-روزی روزگاری فرهنگ
15-داستان شب
16-پایان

در این قسمتُ بخش های زیر رو می شنوید
1-سرمقاله
۲- سریال شب
۳-قاب زندگی
۴-یک هفتم - دنیای بردگیم
5- مصاحبه شب دنیای بردگیم
6- شعر شب
7-تیاتر شب -داستان شب
8-کتاب شب
9- دنیای وارونه - انتخابات آمریکا
10-مدرسه ۱
11- مدرسه 2
12-سینمای ایران
14-روزی روزگاری فرهنگ
15-داستان شب
16-پایان

Top Podcasts In Arts