10 episodes

موضوع گفتگوها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می تواند باشد ولی از آنجاییکه جدیت زیاد ممکن است باعث بروز سرطان شود، شاید من بعضی تماسها را نصفه کاره و بدون خداحافظی قطع کنم. این پادکست و گفتگوهایش هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کنند

گپ با علی سخاوتی گپ با علی سخاوتی

    • Comedy

موضوع گفتگوها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می تواند باشد ولی از آنجاییکه جدیت زیاد ممکن است باعث بروز سرطان شود، شاید من بعضی تماسها را نصفه کاره و بدون خداحافظی قطع کنم. این پادکست و گفتگوهایش هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کنند

Top Podcasts In Comedy

Listeners Also Subscribed To