4 episodes

ریشه، نقطه شروع رشد است و با کاشته دانه ای کوچک آغاز می شود.

استودیو ریشه استودیو ریشه

  • Society & Culture

ریشه، نقطه شروع رشد است و با کاشته دانه ای کوچک آغاز می شود.

  Taon19-00-Rishestudio

  Taon19-00-Rishestudio

  طاعون 19 - استودیو ریشه - صداهای داخل این پادکست در یک فرخوان اینستاگرامی جمع آوری شده است، صداهایی که محتوای اصلی این پادکست هستند، صداهایی از شهرهایی که این روزها در خانه ها جریان دارند.

  • 45 min
  Taone 19- 01 - Hadeseye Moharek- Rishestudio

  Taone 19- 01 - Hadeseye Moharek- Rishestudio

  طاعون 19 - استودیو ریشه - صداهای داخل این پادکست در یک فرخوان اینستاگرامی جمع آوری شده است، صداهایی که محتوای اصلی این پادکست هستند، صداهایی از شهرهایی که این روزها در خانه ها جریان دارند.

  • 29 min
  Taone 19- 01 - Hadeseye Moharek- Rishestudio

  Taone 19- 01 - Hadeseye Moharek- Rishestudio

  صداهای داخل این پادکست در یک فرخوان اینستاگرامی جمع آوری شده اند، پادکستی که در این قسمت از شروع میانه و پایان هر کدام از قصه هایی می گوید، که در سکوت این روزها در حال روایتی هستند، روزهایی که می تواند حادثه ی محرک هرکدام از قصه ها باشند.

  • 29 min
  س ـ خرداد ـاستوديو ريشه

  س ـ خرداد ـاستوديو ريشه

  روایتی از صداها و فضای لحظات پایانی فتح خرمشهر در 3 خرداد 1361

  • 8 min

Top Podcasts In Society & Culture