29 min

شما نمک جهان هستی‪د‬ رادیو صدای زندگی

    • Christianity

شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود
بياييد اول به نمک نگاه کنيم. چرا عیسی مسیح به پیروان خود می‌گوید شما نمک جهان هستید. مگر نمک چه می‌کند؟

شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود
بياييد اول به نمک نگاه کنيم. چرا عیسی مسیح به پیروان خود می‌گوید شما نمک جهان هستید. مگر نمک چه می‌کند؟

29 min

Top Podcasts In Christianity