شهسوار بر باره یِ باد: قسمت هشت_آخ‪ر‬ Farsi Readings | فارسی خوانی

    • Books

قسمتِ هشت (آخر) از داستانِ "شهسوار بر باره ی باد" نوشته "محمد قاسم زاده" در یک نشست (غیر گروهی) پاییزی خوانده شد. خوانشِ داستان را از اینجا دریافت کنید.

قسمتِ هشت (آخر) از داستانِ "شهسوار بر باره ی باد" نوشته "محمد قاسم زاده" در یک نشست (غیر گروهی) پاییزی خوانده شد. خوانشِ داستان را از اینجا دریافت کنید.