30 Min.

4. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө | Housing and Real Estate Felt City

    • Bildung

Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээний зохицуулалт болон орон сууцны хямралын тухай анги

Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээний зохицуулалт болон орон сууцны хямралын тухай анги

30 Min.

Top‑Podcasts in Bildung