2 Folgen

Gamerism.co คือสื่อที่รวบรวมเรื่องราวของเกมที่น่าสนใจโดยกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมที่ล้วนแต่มีมุมมองที่หลากหลาย และการนำเรื่องราวที่น่าสนใจของเกมมานำเสนอนั้นก็คือเป้าหมายของพวกเราที่อยากจะให้ 'เกม' เป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่น เพราะหน้าที่ของเราคือการเล่าเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้มุมมองของการเล่นเกมต่างออกไปจากเดิม มารวมกันผลักดันให้เกมเป็นมากกว่าไปพร้อมกับพวกเราได้ที่ Gamerism.co

GamerismPodcast Gamerism Podcast

    • Spiele

Gamerism.co คือสื่อที่รวบรวมเรื่องราวของเกมที่น่าสนใจโดยกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมที่ล้วนแต่มีมุมมองที่หลากหลาย และการนำเรื่องราวที่น่าสนใจของเกมมานำเสนอนั้นก็คือเป้าหมายของพวกเราที่อยากจะให้ 'เกม' เป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่น เพราะหน้าที่ของเราคือการเล่าเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้มุมมองของการเล่นเกมต่างออกไปจากเดิม มารวมกันผลักดันให้เกมเป็นมากกว่าไปพร้อมกับพวกเราได้ที่ Gamerism.co

Top‑Podcasts in Spiele

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: