76 Folgen

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny i četné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu. Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

  • Gesellschaft und Kultur

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny i četné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu. Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

  01 - Intro

  01 - Intro

  • 1 Min.
  03 - Stará stříbrná komora, různé servisy, stříbrné příbory

  03 - Stará stříbrná komora, různé servisy, stříbrné příbory

  V první místnosti Dvorní komory støíbra a stolního vybavení s dubovými vitrínami, které pochazejí ještì z dob monarchie, vidíte jednotlivé kusy nebo èásti starovídeòských, uherských a èeských servisù jakož i pøíklady bílo-zlatého sanitárního porcelánu z Èech. Pozoruhodné jsou krásné série sklenic s rùznými variacemi brusu od firmy Lobmeyr/Wien. Zelené sklenice byly používány na rýnská vína. Ve vitrínì uprostøed místnosti je vystaven císaøský støíbrný pøíbor. Dodnes se používá pøi státních návštìvách. První velký soubor dodal Stephan Mayerhofer ještì pøed rokem 1837, pozdìji dostala zakázku následná firma Mayerhofer a Klinkosch a nakonec dvorní dodavatel Joseph Karel Klinkosch. Zvláštností jsou ozdoby po stranách pøíboru, dodnes oblíbený vzor houslièkového tvaru s lištami.

  • 1 Min.
  04 - Dvorní prádlo, prostírání pro státní návštěvy

  04 - Dvorní prádlo, prostírání pro státní návštěvy

  Ve vitrínì uprostøed jsou vystaveny objekty z císaøské prádelny. Do roku 1872 se prádlo dvorní domácnosti oznaèovalo rùznými razítky a žlutou barvou, teprve pozdìji byly na prádle vyšívány monogramy a korunky. Osušky a ložní prádlo byly døíve výluènì z bílého jemného lnu. Teprve na konci 19. století se ruèníky zaèaly vyrábìt z piké a pozdìji také z anglického froté. Rùzné porcelánové servisy ve vitrínách dokumentují promìnu vkusu v prùbìhu doby. Na poèátku 19. století se stolní nádobí pro bìžné denní užívání pomìrnì nemìnilo – byl to jedno-duchý bílý porcelán se zlatým okrajem, pouze císaøský orel vykazuje vliv módy èi rukopis malíøe. Ve vitrínì nalevo od prùchodu do další místnosti vidíte již èásti „servisu pro státní návštìvy“, který byl ještì donedávna používán coby reprezentativní servis pro státní slavnostní veèeøe. V dobách monarchie byl nazýván „Hofform“ a byl používán pro veèeøe císaøské rodiny.

  • 1 Min.
  07 - Grand Vermeil

  07 - Grand Vermeil

  K nejvýznamnějším servisům Dvorní komory na stříbro patří bezesporu Grand Vermeil. Toto vrcholné dílo francouzského zlatnictví čítalo původně předměty k prostíraní pro 40 osob. Vídeňskými stříbrotepci byl tento servis kolem roku 1850 rozšířen na 140 kusů. Dnes tento slavnostní servis sestává z celkem 4500 dílů a váží více než jednu tunu. Materiálem je ohněm zlacené stříbro, pro které se používá francouzský výraz Vermeil.Zajímavá je také historie tohoto servisu, která úzce souvisí s vzestupem a pádem Napoleonovým. Zadavatelem zakázky byl v roce 1808 Eugène de Beauharnais, nevlastní syn Napoleonův. Práce byly provedeny pařížským zlatníkem jménem Martin-Guillaume Biennais a milánským zlatníkem jménem Eugenio Brusa. Tento servis byl určený pro milánský dvůr, kde Beauharnais vládl v letech 1805-1814/15 coby vícekrál. Po dokončení byl tento servis přivezen do Milána, po Napoleonově pádu však Království lombardsko-benátské připadlo Rakousku. Na základě ustanovení Vídeňského kongresu musel císař František Evženu de Beauharnais servis odkoupit. Při příležitosti svého čtvrtého sňatku s Karolínou Augustou nechal František II. tento servis roku 1816 dopravit do Vídně poté, co byl vyrytý erb Napoleonův jako italského krále nahrazen erbem císaře Františka I.

  • 1 Min.
  12 - Ceremonie omývání nohou

  12 - Ceremonie omývání nohou

  U vídeòského dvora se zachovávala staletá tradice, kdy císaø a císaøovna na Zelený ètvrtek omývali nohy 12 mužùm a 12 ženám. Tato tradice byla upomínkou na pokorné omývání nohou apoštolù Kristem. Tato ceremonie se provádìla u starých, chudých a nemohoucích lidí, kteøí se po peèlivé lékaøské prohlídce a øádném umytí dostavili na Zelený ètvrtek ke dvoru. Po obøadu mytí nohou a po jídle, pøi kterém byly podávány tradièní pùstní pokrmy, dostaly vyvolené osoby jako dárek hlinìný džbán s poklopem naplnìný bílým vínem, støíbrný pohár s dvouhlavým orlem a letopoètem, pokrmy a mìšec s 30 støíbrnými mincemi, který mìl pøipomínat støíbròáky Ježíšova zrádce Jidáše. Obì zlaté soupravy Lavabo byly zhotoveny nejlepšími augšpurskými støíbrotepci 18. století. Byly používány pøi køtinách Habsburkù, pøi ceremonii mytí u pøíležitosti veøejných tabulí a pøi ceremonii omývání nohou o Velikonocích.

  • 1 Min.
  15 - Thunský bílo-zlatý servis

  15 - Thunský bílo-zlatý servis

  Bílo-zlatý jídelní servis byl zakoupen roku 1851 pro císaøe Ferdinanda. Ferdinand, který od poddaných obdržel pøídomek „Dobrotivý“, se vzdal v dùsledku revoluce roku 1848 trùnu ve prospìch svého mladého synovce Františka Josefa a pøesídlil na Pražský Hrad, kde žil v ústraní až do své smrti v roce 1875. Za úèelem nového vybavení jeho pražské domácnosti byl v hrabìcí thunské porcelánce v Klášterci nad Ohøí v Èechách objednán tento bílo-zlatý jídelní servis. Výtvarný návrh tohoto servisu byl tehdy velmi aktuální. Všeobecný vkus se kolem poloviny století zmìnil. Pøísné pravidelné linie biedermeieru ustoupily mìkkým formám plným pohybu. Bohaté zlacení odpovídalo rostoucí potøebì feudálního pøepychu, která se projevovala i na vídeòském císaøském dvoøe.

  • 1 Min.

Top‑Podcasts in Gesellschaft und Kultur

ZEIT ONLINE
Bibi & Julian Claßen
ORF Hitradio Ö3
FALTER
Andreas Sator
Carmen Kroll & Karo Kauer

Mehr von Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.