76 Folgen

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny i četné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu. Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

  • Gesellschaft und Kultur

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny i četné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu. Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

  01 - Intro

  01 - Intro

  • 1 Min.
  02 - Všeobecné údaje o Stříbrné komoře a sbírkách měděného nádobí

  02 - Všeobecné údaje o Stříbrné komoře a sbírkách měděného nádobí

  Po zániku monarchie v roce 1918 bylo více oddělení nyní osiřelé obrovské domácnosti vídeňského dvora shromážděno v “Dvorní komoře stříbra a stolního vybavení“ a od roku 1923 společně s objekty ze sbírky porcelánu jakož i Dvorního cukrářství, Dvorního sklepa, Dvorní kuchyně a Dvorní prádelny zpřístupněno veřejnosti. Prožijte při své návštěvě nejrůznější podoby bývalé domácnosti vídeňského dvora a poznejte kulturu stolování Habsburků. Před sebou vidíte výběr měděných pánví, kotlů, hrnců a forem, které dávají představu o rozsahu a různorodosti Dvorní kuchyně: pánve na platýze, kotle na vodu, nádoby na chřest, pot-à-oil na speciální polévky, vany na žhavé uhlí, v jejichž prohloubených poklopech dodávalo žhoucí uhlí teplo shora. Všechny tyto předměty svědčí o nesmírné náročnosti, kterou vyžadoval provoz dvorního státu o počtu až 5000 osob. Měděné formy se používaly v nesčetných variantách na želé, sulc, biskvit, krémy, nugát a samozřejmě na císařskou bábovku a dávají nahlédnout do vysokého umění mistrů cukrářů a pekařů. Měd byla v té době běžným materiálem ve šlechtických a měšťanských domácnostech. Měla tu výhodu, že dobře vodila teplo, nevýhodou byla jedovatá měděnka, která se vytvářela při vaření kyselých pokrmů. Proto muselo být nádobí pozinkováno a neustále kontrolováno, jestli zinek někde nechybí.

  • 1 Min.
  03 - Stará stříbrná komora, různé servisy, stříbrné příbory

  03 - Stará stříbrná komora, různé servisy, stříbrné příbory

  V první místnosti Dvorní komory støíbra a stolního vybavení s dubovými vitrínami, které pochazejí ještì z dob monarchie, vidíte jednotlivé kusy nebo èásti starovídeòských, uherských a èeských servisù jakož i pøíklady bílo-zlatého sanitárního porcelánu z Èech. Pozoruhodné jsou krásné série sklenic s rùznými variacemi brusu od firmy Lobmeyr/Wien. Zelené sklenice byly používány na rýnská vína. Ve vitrínì uprostøed místnosti je vystaven císaøský støíbrný pøíbor. Dodnes se používá pøi státních návštìvách. První velký soubor dodal Stephan Mayerhofer ještì pøed rokem 1837, pozdìji dostala zakázku následná firma Mayerhofer a Klinkosch a nakonec dvorní dodavatel Joseph Karel Klinkosch. Zvláštností jsou ozdoby po stranách pøíboru, dodnes oblíbený vzor houslièkového tvaru s lištami.

  • 1 Min.
  04 - Dvorní prádlo, prostírání pro státní návštěvy

  04 - Dvorní prádlo, prostírání pro státní návštěvy

  Ve vitrínì uprostøed jsou vystaveny objekty z císaøské prádelny. Do roku 1872 se prádlo dvorní domácnosti oznaèovalo rùznými razítky a žlutou barvou, teprve pozdìji byly na prádle vyšívány monogramy a korunky. Osušky a ložní prádlo byly døíve výluènì z bílého jemného lnu. Teprve na konci 19. století se ruèníky zaèaly vyrábìt z piké a pozdìji také z anglického froté. Rùzné porcelánové servisy ve vitrínách dokumentují promìnu vkusu v prùbìhu doby. Na poèátku 19. století se stolní nádobí pro bìžné denní užívání pomìrnì nemìnilo – byl to jedno-duchý bílý porcelán se zlatým okrajem, pouze císaøský orel vykazuje vliv módy èi rukopis malíøe. Ve vitrínì nalevo od prùchodu do další místnosti vidíte již èásti „servisu pro státní návštìvy“, který byl ještì donedávna používán coby reprezentativní servis pro státní slavnostní veèeøe. V dobách monarchie byl nazýván „Hofform“ a byl používán pro veèeøe císaøské rodiny.

  • 1 Min.
  05 - Sanitární porcelán

  05 - Sanitární porcelán

  Ještì pøedtím než si Alžbìta v roce 1876 jako první èlen rakouského císaøského domu nechala zøídit vlastní koupelnu podle dnešních mìøítek, neexistovaly koupelny v moderním smyslu, ale i poté se vìtšina pøíslušníkù dvora musela spokojit se sanitárními soupravami sestávajícími z mís a džbánù na mytí, nádob na mytí nohou, na holení, misek na mýdlo, noèníkù a podobnì. Tyto soupravy nebyly jednotné – vìtšinou byly z bílého porcelánu, ozdobené zlatým okrajem a zlatým orlem.

  • 41 s
  06 - Minton - Servis

  06 - Minton - Servis

  Zvláštností je neobyèejný anglický jídelní servis, který byl dárkem císaøovny Alžbìty císaøi Františku Josefu pro lovecký zámeèek Offensee. Návrh z roku1870 pochází od Williama Colemana a znázoròuje naturalistickým zpùsobem hmyz, ptáky, moøskou faunu a flóru.

  • 25 s

Top‑Podcasts in Gesellschaft und Kultur

Mehr von Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.