98 episodes

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม.

New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

5 นิทานพรรณนา วัดป่าดอนหายโศก

  • Books

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม.

New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

  ตุณฑิลชาดก กลิ่นศีลทวนลม

  ตุณฑิลชาดก กลิ่นศีลทวนลม

  ในวันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตชาติสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นสุกร มาในชาดกชื่อว่า ตุณฑิลชาดก พระโพธิสัตว์ และสุกรน้องชายกำลังจะถูกนักเลงสุราจับไปประหาร แต่พระองค์ทรงพระปรีชาตรัสคำสอนจนทำให้เกิดศรัทธาขึ้นในจิตใจของมหาชน สอนให้ตั้งอยู่ในศีลห้าได้ "ห้วงน้ำ คือ พระธรรมไม่มีโคลนตม บาปเรียกว่าเหงื่อไคล และศีลเรียกว่าเครื่องลูบไล้ใหม่ แต่ไหนแต่ไรมา กลิ่นของศีลนั้นไม่ขาดหายไป เหล่าชนผู้ไม่รู้ ผู้ฆ่าสัตว์กินเป็นปกติ จะเพลิดเพลินใจ ส่วนผู้รักษาชีวิตสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติ จะไม่เพลิดเพลินใจ เมื่อวันเดือนเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงแล้ว เหล่าชนผู้รื่นเริงใจอยู่เท่านั้น จึงจะสละชีพได้" - อรรถกถาตุณฑิลชาดกที่ ๓

  • 44 min
  ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

  ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

  นิทานธรรมบทในวันนี้ มีมาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องของอุบาสก-อุบาสิกาคู่หนึ่งที่บรรลุอรหันตผลได้ในเพศฆราวาสนี้เลย ท่านทั้งสองเมื่อพบพระพุทธเจ้าแต่กลับเรียกพระองค์ว่าลูก ยังมีเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีย์ที่เป็นต้นบทของพระวินัย เรื่องพระวักกลิเถระผู้ติดในรูปโฉมสรีระของพระพุทธเจ้า เรื่องอุปกาชีวกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแม่ไก่ที่ผูกอาฆาตในเด็กหญิง เพราะได้กินไข่ไก่ของตนไป ขอเชิญรับฟัง

  • 53 min
  กุณาลชาดก ตอนที่ 4

  กุณาลชาดก ตอนที่ 4

  วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ ในวันนี้ก็มีมา 2 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางปัญจปาปี และนางปิงคิยานี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน ในช่วงท้ายก็ยังมีบทสรุปโทษของกาม และอานิสงค์ของศีลเพิ่มเติมให้อีกด้วย

  • 59 min
  กุณาลชาดก ตอนที่ 3

  กุณาลชาดก ตอนที่ 3

  "ผู้ใดเสพกามเพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น" วันนี้เป็นตอนที่ 3 ของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ วันนี้มีมาหลายเรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางกุรุงคเทวี เรื่อง พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี และเรื่อง พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน

  • 58 min
  กุณาลชาดก ตอนที่ 2

  กุณาลชาดก ตอนที่ 2

  สัปดาห์นี้เป็นตอนที่ 2 ของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ เล่ามาในหลายเรื่องด้วยกันคือ เรื่องนางกัณหา 3 พ่อ 5 ผัว เรื่องปัญจตปาวี และเรื่องนางกากีในกากวันตีชาดก โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน

  • 1 hr 8 min
  กุณาลชาดก ตอนที่ 1

  กุณาลชาดก ตอนที่ 1

  นิทานพรรณนาในวันนี้ เป็นเรื่องราวชาดกที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในสมัยที่พระองค์เสวยชาติเป็นนกดุเหว่า และนกดุเหว่าโพธิสัตว์ก็ได้เล่าเรื่องในอดีตชาติให้ฟังอีกที โดยเราจะนำมาเล่าแบ่งเป็นตอน ๆ จำนวนทั้งหมด 4 ตอนด้วยกัน ในตอนแรกนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเทศน์โปรดพระญาติทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายศากยะและฝ่ายโกลิยะ ที่กำลังทะเลาะกันเรื่องการแบ่งน้ำในช่วงที่เกิดภัยแล้งขึ้น โดยได้ทรงยกตัวอย่างนิทานเรื่อง "กระต่ายตื่นตูม" มาให้ฟังในลักษณะที่ว่า "...คนเราไม่ควรไปเชื่อตามเสียงของคนอื่น โดยที่ยังไม่เห็นร่องรอยที่มาของเรื่องราวต่าง ๆ" เป็นต้น ทั้งยังทรงยกเรื่อง "การไม่ผูกเวร" ในลฏุกิกชาดก ทรงยกประเด็นเรื่อง "อานิสงค์ของความสามัคคี" มาในรุกธรรมชาดกอีกเรื่องคือ เรื่องนกกระจาบ หมู่พระญาติได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เกิดศรัทธาจึงออกบวช  และยังได้เทศน์โปรดพระญาติในช่วงที่บรรพชาเป็นพระภิกษุแล้ว แต่เกิดความเบื่อหน่ายในเพศบรรชิต จึงทรงยกประเด็นเรื่อง "โทษของกาม" มาให้ฟังอีกหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ด้วยกัน ขอเชิญทุกท่านรับฟัง

  • 1 hr 3 min

Top Podcasts In Books

Listeners Also Subscribed To

More by วัดป่าดอนหายโศก