97 episodes

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Македонската Програма на СБС Радио, вклучувајќи вести од Австралија и светот.

SBS Macedonian - СБС Македонски SBS - Special Broadcasting Service

  • News

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Македонската Програма на СБС Радио, вклучувајќи вести од Австралија и светот.

  SBS News in Macedonian, 28 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 28 јануари 2020

  SBS News in Macedonian, 28 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 28 јануари 2020

  SBS News in Macedonian, 28 January 2020
  - Вести на СБС на македонски, 28 јануари 2020

  • 12 min
  SBS News in Macedonian, 27 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 27 јануари 2020

  SBS News in Macedonian, 27 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 27 јануари 2020

  SBS News in Macedonian, 27 January 2020
  - Вести на СБС на македонски, 27 јануари 2020

  • 13 min
  Indigenous activists protest against 26 January celebrations - Домородните активисти протестираат против прославите на 26 јануари

  Indigenous activists protest against 26 January celebrations - Домородните активисти протестираат против прославите на 26 јануари

  Australia Day is an event that leaves the public feeling many mixed emotions, with some labelling it "Invasion Day". For the Indigenous community, it represents a sense of loss and dispossession and that mood was evident around the country at several protest events.
  - Денот на Австралија е настан што ја остава јавноста  со многу мешани емоции, при што некои го означуваат како „Ден на Инвазијата“. За Домородната заедница, тоа претставува чувство на загуба и одземање и тоа расположение беше видливо низ целата земја на неколку протестни настани,

  • 5 min
  SBS News in Macedonian 27 January 2020 - SBS Вести на македонски 27 јануари 2020

  SBS News in Macedonian 27 January 2020 - SBS Вести на македонски 27 јануари 2020

  SBS News in Macedonian 27 January 2020
  - SBS Вести на македонски 27 јануари 2020

  • 12 min
  Honours list recognises the extraordinary gifts of ordinary Australians - Признати извонредните придонеси на обични Австралијци

  Honours list recognises the extraordinary gifts of ordinary Australians - Признати извонредните придонеси на обични Австралијци

  Hundreds of Australians are being recognised for their service, their sacrifice or their significant achievement in the Australia Day Honours List. The annual list highlights individuals who have dedicated their time to improving the lives of others. There's not yet gender equality among the recipients but 41 per cent this year are women - one the highest proportions ever. 
  - Стотици Австралијци добија призние за нивниот придонес, за нивното жртвување или за нивните достигнувања во списокот на почести на Денот на Австралија. Годишниот список ги истакнува поединците кои го посветиле своето време за подобрување на животот на другите. Сè уште нема родова еднаквост меѓу примателите, но 41% оваа година се жени.

  • 8 min
  Macedonian Australians: What Australia Day January 26th means to me - Македонски Австралијци: Што ми значи Денот на Австралија 26 јануари

  Macedonian Australians: What Australia Day January 26th means to me - Македонски Австралијци: Што ми значи Денот на Австралија 26 јануари

  The National Day of Australia has a different meaning for the Australians of Macedonian descent that only reflects the wider Australian debate on this day.l
  Listen to Kosta Nikolovski, Vlado Sazdanovski, Tode Novachevski, Ljubica Popovska and Krste Naumovski-Mechkar talking about Australia Day and what it means to them.
  - Националниот ден на Австралија има различно значење и за Австралијците со македонско потекло што само ја рефлектира пошироката австралиска дебата за овој ден.
  Слушнете како овој датум го доживуваат Коста Николовски, Владо Саздановски, Тоде Новачевски, Љубица Поповска и Крсте Наумовски-Мечкар
   

  • 6 min

Customer Reviews

Alexander The Greek ,

I thought Macedonia was an ancient Greek kingdom, not a pseudo-Slavic state.

Ph

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by SBS - Special Broadcasting Service