41 min

The Inner Child - #002 - Que Sera Sera The Inner Child

    • Philosophy

Trong tập thứ 2 của The Inner Child, chúng tôi chọn chủ đề thời gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chẳng có nghĩa lý gì khi ta không thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc.

Edited by Minh Tu Le

The Inner Child

Trong tập thứ 2 của The Inner Child, chúng tôi chọn chủ đề thời gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chẳng có nghĩa lý gì khi ta không thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc.

Edited by Minh Tu Le

The Inner Child

41 min