272 episódios

主持 : Jav、深,自稱為 Wazzup 最長壽最離譜 最個人化最亂咁來的日本節目 ! 有時會呃鐘,有時會補鐘, 有時會講日本,有時會以身試食, 有時以身犯險,有時仲會交流SHOW! 無敵嘉賓陣容包括:百寶貓,女歌星,豆腐人...

《日本交流流》 NihonLiveShow

    • Música

主持 : Jav、深,自稱為 Wazzup 最長壽最離譜 最個人化最亂咁來的日本節目 ! 有時會呃鐘,有時會補鐘, 有時會講日本,有時會以身試食, 有時以身犯險,有時仲會交流SHOW! 無敵嘉賓陣容包括:百寶貓,女歌星,豆腐人...

Top podcasts em Música

Ouvintes também assinaram