55 min

עידן הלמידה, גירסת ירושלי‪ם‬ MindED- חינוך בעולם החדש

    • Self-Improvement

תמיד בירושלים עושים דברים אחרת. מערכת החינוך בה, הגדולה והמאתגרת ביותר בארץ, מבורכת ברוח חדשנות, בקהילה משפחתית של יזמים, ובגופים עירוניים שמאפשרים ומעודדים את כל זה.
ההיילייט של מערכת החינוך הירושלמית בשנים האחרונות הוא הדאטתון, האקתון שעוסק בחדשנות חינוכית. הוא מאפשר לצוות החינוכי ולתלמידים לחלום, ליזום וגם להגשים. השנה הדאטתון מתפצל ל-3 מסלולים, שביחד מרכיבים את עידן הלמידה - Life Long Learning.
עליתי אל הדאטתון בירושלים כדי לנסות ולהבין איך כל זה קורה דווקא שם, איך ניתן לסחוף ערים ויישובים נוספים להצלחה, ובמיוחד כדי לשמוע רעיונות חדשים וליישם הלכה למעשה את עידן הלמידה.
הפרק הופק ע"י BGU Radio - רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון
פתיח וסיום: "עד הסוף" / הדג נחש ויהודית רביץ
music by SCOTTHOLMESMUSIC.COM
להאזנה באתר
לאתר "ביתא מחנכים" - מנהל חינוך ירושלים

תמיד בירושלים עושים דברים אחרת. מערכת החינוך בה, הגדולה והמאתגרת ביותר בארץ, מבורכת ברוח חדשנות, בקהילה משפחתית של יזמים, ובגופים עירוניים שמאפשרים ומעודדים את כל זה.
ההיילייט של מערכת החינוך הירושלמית בשנים האחרונות הוא הדאטתון, האקתון שעוסק בחדשנות חינוכית. הוא מאפשר לצוות החינוכי ולתלמידים לחלום, ליזום וגם להגשים. השנה הדאטתון מתפצל ל-3 מסלולים, שביחד מרכיבים את עידן הלמידה - Life Long Learning.
עליתי אל הדאטתון בירושלים כדי לנסות ולהבין איך כל זה קורה דווקא שם, איך ניתן לסחוף ערים ויישובים נוספים להצלחה, ובמיוחד כדי לשמוע רעיונות חדשים וליישם הלכה למעשה את עידן הלמידה.
הפרק הופק ע"י BGU Radio - רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון
פתיח וסיום: "עד הסוף" / הדג נחש ויהודית רביץ
music by SCOTTHOLMESMUSIC.COM
להאזנה באתר
לאתר "ביתא מחנכים" - מנהל חינוך ירושלים

55 min