20 min

قسمت یازدهم پادکست اورسی | دَم را دریا‪ب‬ owrsi | پادکست اورسی

    • Self-Improvement

پیشینۀ فلسفۀ دم غنیمت‌شماری برمی‌گردد به شعری لاتین نوشتۀ هوراس با این مضمون که دم را دریاب چون هیچ‌کس فردایی را تضمین نکرده است. خیام هم اعتقاد دارد ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نه آغازی دارد و نه پایانی. آنچه می‌بینیم موقعیت‌هایی‌ست که جنون‌آمیز تکرار می‌شوند و زمان را می‌سازند و در لحظۀ حال بودن به خروج از این تسلسل کمک خواهد کرد.

حامی این قسمت: خنیاگر، رسانۀ یادگیری موسیقی

https://khonyagar.com/

لینک پشتیبانی از پادکست

https://www.payping.ir/@owrsi

لینک پشتیبانی خارج از ایران

paypal.me/owrsi

موسیقی و محتوای استفاده شده:


صحبت‌های داریوش شایگان
خیام‌خوانی گروه لیان
Ivor Goldberg - Al Khayam (Syria)
صحبت‌های آلن واتس (ترجمۀ جواد قاسمی)
Rui Massena - Valsa
بخشی از کتاب نیلوفر و مرداب – نیچ هات هان (خوانشِ ساغر نظری)
صحبت‌های سروش دباغ در برنامۀ پرگار
بخشی از فیلم زوربای یونانی و موسیقی متن فیلم ساختۀ میکیس تئودوراکیس
مسعود شعاری – قطعۀ Beyond the words
1صحبت‌های اکهارت تُل (ترجمۀ پاپیروس و خوانش حسین کرمی)
فستیوال فاس، بزرگداشت خیام (2012) در مراکش
عکس کاور از: Daniel Johnson

پیشینۀ فلسفۀ دم غنیمت‌شماری برمی‌گردد به شعری لاتین نوشتۀ هوراس با این مضمون که دم را دریاب چون هیچ‌کس فردایی را تضمین نکرده است. خیام هم اعتقاد دارد ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نه آغازی دارد و نه پایانی. آنچه می‌بینیم موقعیت‌هایی‌ست که جنون‌آمیز تکرار می‌شوند و زمان را می‌سازند و در لحظۀ حال بودن به خروج از این تسلسل کمک خواهد کرد.

حامی این قسمت: خنیاگر، رسانۀ یادگیری موسیقی

https://khonyagar.com/

لینک پشتیبانی از پادکست

https://www.payping.ir/@owrsi

لینک پشتیبانی خارج از ایران

paypal.me/owrsi

موسیقی و محتوای استفاده شده:


صحبت‌های داریوش شایگان
خیام‌خوانی گروه لیان
Ivor Goldberg - Al Khayam (Syria)
صحبت‌های آلن واتس (ترجمۀ جواد قاسمی)
Rui Massena - Valsa
بخشی از کتاب نیلوفر و مرداب – نیچ هات هان (خوانشِ ساغر نظری)
صحبت‌های سروش دباغ در برنامۀ پرگار
بخشی از فیلم زوربای یونانی و موسیقی متن فیلم ساختۀ میکیس تئودوراکیس
مسعود شعاری – قطعۀ Beyond the words
1صحبت‌های اکهارت تُل (ترجمۀ پاپیروس و خوانش حسین کرمی)
فستیوال فاس، بزرگداشت خیام (2012) در مراکش
عکس کاور از: Daniel Johnson

20 min