25 min

नेपाली भाषामा जेनको सास फेरेर गर्ने ध्यान तथा मेदितेशन Zenways guided Zen meditations

    • Buddhism

२५ मिनेटमा नेपाली भाषामा निर्देशिक जेनको सास फेर्ने ध्यान( सुसोकुकान)
पाठक : स्वेच्छा गुरुङ (म्योगेन). www.zenways.org

२५ मिनेटमा नेपाली भाषामा निर्देशिक जेनको सास फेर्ने ध्यान( सुसोकुकान)
पाठक : स्वेच्छा गुरुङ (म्योगेन). www.zenways.org

25 min

Top Podcasts In Buddhism