9 min

موفقیت جامع چیست؟ مصاحبه با دکتر پرویز درگی- قسمت او‪ل‬ FarzandRah

    • Kids & Family

دکتر پرویز درگی از احساس پدرانه می گویید از اینکه یک انسان موفق کیست؟ کسی که فقط در کار موفق است و یا در تمام مسایل زندگی و چگونه می توان این تعادل را برقرار کرد

دکتر پرویز درگی از احساس پدرانه می گویید از اینکه یک انسان موفق کیست؟ کسی که فقط در کار موفق است و یا در تمام مسایل زندگی و چگونه می توان این تعادل را برقرار کرد

9 min

Top Podcasts In Kids & Family