300 episodes

Short sentences with English translations.

Learn Irish with daily podcasts V H

  • Education

Short sentences with English translations.

  20220118_IRISH_ashling_murphy:_bean_og_a_scaip_aoibhneas_agus_gra

  20220118_IRISH_ashling_murphy:_bean_og_a_scaip_aoibhneas_agus_gra

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/ya3anock  Ashling Murphy: "a young woman who spreads joy and love".

  Ashling Murphy: "bean óg a scaip aoibhneas agus grá".

  Ashling Murphy, the young woman who was killed in Tullamore last week, was buried in Co Offaly today.

  Adhlacadh i gCo Uíbh Fhailí inniu Ashling Murphy, an bhean óg a maraíodh i dTulach Mhór an tseachain seo caite.

  Ashling Murphy, a 23 - year - old teacher, was assaulted and killed on a sidewalk alongside the Grand Canal in Cappacurra, Tullamore, at around 4pm last Wednesday evening.

  Ionsaíodh agus maraíodh Ashling Murphy, múinteoir 23 bliain d'aois, ar chosán taobh leis an gCanáil Mhór i gCeapach an Churraigh, Tulach Mhór, ag thart ar 4 a chlog tráthnóna Dé Céadaoin seo caite.

  One of the main funerals at this morning's Mass at St. Brigid's Church in Bolas Hill was the family of Ashling Murphy - Raymond and Kathleen - her sister Amy, brother Cathal and partner Ryan Casey.

  Ar na príomhshochraidigh ag an Aifreann éagnairce i Séipéal Naomh Bríd i gCnocán Bhólais ar maidin, bhí muintir Ashling Murphy - Raymond agus Kathleen - a deirfiúr Amy, a deartháir Cathal agus a páirtí Ryan Casey.

  Leading celebrant Father Michael Meade said in his address that Ashling was a triumph of victory snatched from his family and party.

  Dúirt an príomhcheiliúraí an tAthair Michael Meade ina aitheasc gur séad bua ab ea Ashling a sciobadh óna teaghlach agus óna páirtí.

  She is a person, he said, who has given joy, love, excitement and laughter to many people.

  Duine í, a dúirt sé, a dháil aoibhneas, grá, sult agus gáire ar a lán daoine.

  Father Meade also pointed out that many questions have been raised in the community since Ashling 's death and that he hoped that the necessary change in circumstances would come in the light of what had happened to the young woman.

  Thug an tAthair Meade le fios chomh maith gur tógadh go leor ceisteanna i measc an phobail ó maraíodh Ashling agus go raibh súil aige go dtiocfadh an t-athrú a bhfuil gá leis ar chúrsaí i bhfianaise ar tharla don bhean óg.

  Bishop of Meath Dr Thomas Deenihan was also one of the celebrants of the Mass and said that Ashling 's murder casts doubt on people's attitudes towards women, and challenges our values and morals.

  Bhi Easpag na Mí an Dr Thomas Deenihan ar dhuine de cheiliúraithe an Aifrinn chomh maith agus dúirt seisean go gcaitheann marú Ashling amhras ar dhearcadh daoine ar mhná, agus go dtugann sé dúshlán ár gcuid luachanna agus ár moráltachta.

  As they read the public prayer, Ashling's cousins drew attention to all the beeping that took place in his honor throughout Ireland and abroad.

  Agus guí an phobail á léamh acu, tharranig col ceathracha Ashling aird ar na bigilí ar fad a bhí ar siúl ina hónóir ar fud na hÉireann agus thar lear.

  It has been argued that these beggars would be the beginning, the end of violence against women.

  Impíodh gur tús a bheadh sna bigilí sin, tús an deiridh le foréigean ar mhná.

  Also present at the funeral were many of his friends from school, college, the Gaelic Athletic Association and Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

  I láthair ag an tsochraid chomh maith, bhí go leor dá cairdre ón scoil, ón gcoláiste, ó Chumann Lúthchleas Gael agus ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann.

  Ashling was a member of the Athboy Fellowship.

  Bhí Ashling ina ball de Chomhaltas Bhaile Átha Buí.

  Ella Flaherty, Ashling's best friend since they were children, was among the local musicians who played the music at Mass.

  Bhí Ella Flaherty, cara cléibh Ashling ó bhí siad ina bpáistí, i measc na gceoltóirí áitúla a chas an ceol ag an Aifreann.

  A number of symbols of Ashling's life were brought to the altar in her homage - a fiddle,

  • 19 min
  20220117_IRISH_fiosruchan_ordaithe_ag_an_aire_coveney_faoi_ocaid_cheiliurtha

  20220117_IRISH_fiosruchan_ordaithe_ag_an_aire_coveney_faoi_ocaid_cheiliurtha

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y9xwko2f  Inquiry ordered by Minister Coveney into a celebration.

  Fiosrúchán ordaithe ag an Aire Coveney faoi ócáid cheiliúrtha.

  The Minister for Foreign Affairs, Simon Coveney, has launched an inquiry into a celebration held in his Department a year and a half ago.

  Tá an tAire Gnóthaí Eachtracha,Simon Coveney tar éis fiosrúchán a bhunú maidir le hócáid cheiliúrtha a tionóladh ina Roinn bliain go leith ó shin.

  This reunion may have violated the rules as it was at the time with Covid.

  D'fhéadfadh sé gur sháraigh an teacht le chéile seo na rialacha mar a bhí ag an am le Covid.

  The event took place in June 2020, after the country won a seat on the UN Security Council.

  Ba i Meitheamh 2020 a tharla an ócáid, i ndiaidh don tír seo suíochán a bhaint ar Chomhairle Shlándála na Náisiún Aontaithe.

  It is reported that over 20 civil servants gathered in one location, at a time when only six people outside their family were allowed to meet.

  Tuairiscítear gur bhailigh breis is 20 státseirbhíseach in aon ionad amháin, tráth nach raibh ceadaithe ag ana am ach ag duine casadh le seisear lasmuigh dá theaghlach.

  The inquiry is being led by the new Secretary of State for Foreign Affairs, Joe Hackett.

  Is é an Stát Rúnaí nua sa Roinn Gnóthaí Eachtracha,Joe Hackett atá i gceannas an fhiosrucháin.

  It is said to be completed by the end of this month.

  Deirtear go mbeidh sé críochnaithe ag deireadh na míosa seo.

  • 5 min
  20220116_IRISH_viosa_djokovic_curtha_ar_ceal_ag_rialtais_na_hastraile_-_aris

  20220116_IRISH_viosa_djokovic_curtha_ar_ceal_ag_rialtais_na_hastraile_-_aris

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/ybhgxjfo  Djokovic visa canceled by Australian Government - again.

  Víosa Djokovic curtha ar ceal ag Rialtais na hAstráile - arís.

  The visa obtained by tennis player Novak Djokovic has once again been revoked by the Australian government.

  Tá an víosa a bhí faighte ag an imreoir leadóige Novak Djokovic curtha ar ceal ag rialtas na hAstráile arís.

  Immigration Minister Alex Hawke said he had carefully considered all the circumstances surrounding the situation before making his decision.

  Dúirt an tAire Inimirce, Alex Hawke, go ndearna sé dianmhacnamh ar na cúinsí ar fad a bhain leis an scéal sula ndearna sé a chinneadh.

  Djokovic had been granted a visa to participate in the Australian Open Championship, despite being unwilling to confirm his vaccination status.

  Bhí víosa faighte ag Djokovic chun páirt a ghlacadh i gCraobhchomórtas Oscailte na hAstráile, in ainneoin nach bhfuil sé sásta a stádas vacsaínithe a dheimhniú.

  He was granted an exemption on November 18, on the basis that he had recently been Covid 19.

  Tugadh díolúine dó ar 18 Samhain, ar an mbonn go raibh Covid 19 air le gairid.

  He landed in Melbourne on 5 January, but was refused the visa.

  Thuirling sé in Melbourne ar 5 Eanáir, ach diúltaíodh don víosa.

  Initially, that decision was overturned in the courts and he was still hopeful that he could take part in the competition.

  Ar dtús, cuireadh an cinneadh sin ar ceal sna cúirteanna agus bhí dóchas aige fós go bhféadfadh sé páirt a ghlacadh sa gcomórtas.

  But due to the decision of the Immigration Minister last night, it looks like he will not be involved now.

  Ach de bharr chinneadh an Aire Inimirce aréir, tá an chosúlacht ar an scéal nach mbeidh sé páirteach ann anois.

  Djokovic has one chance left to challenge Minister Hawke's decision in the courts, but it is understood there is little hope of victory.

  Tá deis amháin fágtha ag Djokovic dúshlán a thabhairt do chinneadh an Aire Hawke sna cúirteanna, ach tuigtear nach bhfuil mórán dóchais ann go mbeadh an bua aige.

  It is likely, therefore, that he will be deported from Australia.

  Is cosúil, mar sin, go ndéanfar é a dhíbirt ón Astráil.

  • 7 min
  20220115_IRISH_omos_leirithe_ag_an_uachtaran_ar_ashling_murphy

  20220115_IRISH_omos_leirithe_ag_an_uachtaran_ar_ashling_murphy

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y92uu2m7  President pays tribute to Ashling Murphy.

  Ómós léirithe ag an Uachtarán ar Ashling Murphy.

  Candlelight vigils are taking place in Tullamore and towns and cities across Ireland this afternoon in memory of 23-year-old Ashling Murphy, who was killed on a footpath along the Grand Canal in Cappacurra, Tullamore, at at 4 o'clock yesterday.

  Tá bigilí faoi sholas coinnle ar siúl i dTulach Mhór agus i mbailte agus cathracha ar fud na hÉireann tráthnóna i gcuimhne Ashling Murphy, 23 bliain d'aois, a maraíodh ar chosán taobh leis an gCanáil Mhór i gCeapach an Churraigh, Tulach Mhór, ag thart ar 4 a chlog arú inné.

  President Michael D. has paid tribute.

  Tá ómós léirithe ag an Uachtarán, Michael D.

  Higgins, for the young teacher, who was attacked while out exercising after school on Wednesday.

  Higgins, don mhúinteoir óg, a ionsaíodh le linn di a bheith amuigh i mbun aclaíochta i ndiaidh na scoile ar an gCéadaoin.

  "I would like to extend my condolences to all those affected by this tragic death," he said, "to the Ashling family - her mother, Kathleen, her father Raymond, her sister Amy and her brother Cathal in particular.

  "Ba mhaith liom comhbhrón a dhéanamh le gach duine atá suaite leis an mbás tragóideach seo", a dúirt sé, "le muintir Ashling - a máthair, Kathleen, a hathair Raymond, a deirfiúr Amy agus a deartháir Cathal ach go háirithe.

  She was a young teacher with many talents.

  Múinteoir óg a bhí inti a raibh go leor buanna aici.

  And who was a role model for the younger generation who is currently at the top of their game.

  Agus a bhí mar eiseamláir den ghlúin óg atá i mbarr a réime faoi láthair.

  It is vital that we reflect on what we need to do to end violence against women in this society. "

  Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh muid machnamh ar an méid go gcaithfimid a dhéanamh chun deireadh a chur le foréigean i gcoinne na mban sa tsochaí seo."

  Hundreds gathered on Eyre Square in Galway city center to take part in a gig last night.

  Bhailigh na céadta le chéile ar an bhFaiche Mhór i lár chathair na Gaillimhe le páirt a ghlacadh i mbigil aréir.

  Another took place outside Leinster House this afternoon and other rounds are being held around the country in other cities and towns as well this afternoon.

  Bhí ceann eile ar siúl taobh amuigh de Theach Laighean iarnóin inniu agus tá bigilí eile á n- eagrú ar ud na tíre i gcathracha agus i mbailte eile freisin tráthnóna.

  • 8 min
  20220114_IRISH_fear_a_gabhadh_faoi_dhunmharu_ashling_murphy_scaoilte_saor

  20220114_IRISH_fear_a_gabhadh_faoi_dhunmharu_ashling_murphy_scaoilte_saor

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y9koyd5u  Man arrested for Ashling Murphy murder released.

  Fear a gabhadh faoi dhúnmharú Ashling Murphy scaoilte saor.

  A man who was being questioned by Gardaí in connection with the murder of Ashling Murphy in Co Offaly has been released.

  Tá fear a bhí á cheistiú ag na Gardaí maidir le dúnmharú Ashling Murphy i gCo Uíbh Fhailí scaoilte saor acu.

  A statement issued by the Gardaí shortly after 11pm last night said they were no longer suspicious of the man.

  I ráiteas a d'eisigh na Gardaí go gairid tar éis 11 a chlog aréir, dúradh nach bhfuil siad in amhras faoin bhfear níos mó.

  Ashling Murphy, 23, was assaulted and killed on a footpath along the Grand Canal in Cappacurra, Tullamore, at around 4pm yesterday.

  hIonsaíodh agus maraíodh Ashling Murphy, 23 bliain d'aois, ar chosán taobh leis an gCanáil Mhór i gCeapach an Churraigh, Tulach Mhór, ag thart ar 4 a chlog arú inné.

  Gardaí believe Ashling Murphy and her assailant did not know each other and say they do not yet know the root cause of the horror.

  Measann na Gardaí nach raibh aithne ag Ashling Murphy agus an té a d'ionsaigh í ar a chéile agus deir siad nach bhfuil a fhios acu fós céard ba bhunchúis leis an uafás.

  An Falcon Storm mountain bike is now an important part of the investigation.

  Cuid thábhachtach den fhiosrúchán anois is ea rothar sléibhe den déanamh Falcon Storm.

  Gardaí are appealing for people who may have known about the bike or who recently saw it in Tullamore to speak to them.

  Tá na Gardaí ag achainí ar dhaoine a mbeadh eolas acu faoin rothar nó a chonaic é i dTulach Mhór le gairid teacht chun cainte leo.

  Several others were on the trail when Ashling Murphy was killed and the alleged assailant apparently fled when two women arrived on the scene.

  Bhí roinnt daoine eile ar an gcosán nuair a maraíodh Ashling Murphy agus dealraítear gur theith an té a a cheaptar a d'ionsaigh í nuair a tháinig bheirt bhan ar an láthair.

  The two women later handed over the man to the Gardaí.

  Thug an bheirt bhan comhathaí sóirt an fhir do na Gardaí ina dhiaidh sin.

  Gardaí believe that there were other people in the area at the time as well and that they may have witnessed what happened.

  Creideann na Gardaí go raibh daoine eile sa cheantar ag an am freisin agus go mb'fhéidir go bhfaca siadsan an méid a tharla.

  The Gardaí say it is very important that these people come and talk to them.

  Deir na Gardaí go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtiocfadh na daoine sin chun cainte leo.

  Ashling Murphy was a teacher at Durrow National School, where she was in charge of First Class.

  Múinteoir i Scoil Náisiúnta Dharú ab ea Ashling Murphy, áit a raibh Rang a hAon faoina cúram.

  She was exercising after work day yesterday, as usual, when she was taken aback.

  Bhí sí i mbun aclaíochta tar éis an lá oibre arú inné, mar ba ghnách di, nuair a tugadh fogha fúithi.

  The school said the tragedy will deeply affect the children, especially the First Class pupils.

  Dúirt an scoil go ngoillfidh an tragóid go mór ar na leanaí, go háirithe na daltaí i Rang a hAon.

  Ashling Murphy was also a well - known traditional musician who played the violin in music venues around the country.

  Ceoltóir traidisiúnta aithnidiúil a bhí in Ashling Murphy chomh maith agus chasadh sí an veidhlín in ionaid cheoil ar fud na tíre.

  Her body was examined post-mortem yesterday at the Midlands Regional Hospital, Tullamore.

  Rinneadh scrúdú iarbháis inné ar a corp in Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór.

  The Gardaí have indicated that they will do their utmost to bring the person responsible for the killing to justice.

  Thug na Gardaí le fios go ndéanfaidh siad a míle dícheall le...

  • 15 min
  20220113_IRISH_strufail_ag_fas_in_eirinn_…_nil_cead_a_ra_ca_hait!

  20220113_IRISH_strufail_ag_fas_in_eirinn_…_nil_cead_a_ra_ca_hait!

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yavlxjun  Truffles growing in Ireland ...

  Strufail ag fás in Éirinn ...

  it's not allowed to say where !.

  níl cead a rá cá háit!.

  Black truffles have grown and harvested in this country - for the first time ever, it is estimated.

  Tá strufail dhubha fásta agus bainte sa tír seo - don gcéad uair riamh, meastar.

  Truffle tillage is part of a pilot project that has been running for almost a decade now.

  Tá an churadóireacht strufal mar chuid de thogra trialach atá ar bun le nach mór deich mbliana anois.

  Truffles are fungi that are very popular and very valuable as a food recipe.

  Is fungais iad strufail go bhfuil ana-thóir agus ana-luach orthu mar oideas bídh.

  A kilogram of black truffle is worth up to € 900 on the market.

  Is fiú suas le €900 an cileagram strufail dhubha ar an margadh.

  This week, some of the truffles have been uprooted after growing for a decade.

  An tseachtain seo, tá cuid dos na strufail bainte as an dtalamh tar éis iad a bheith ag fás le deich mbliana.

  Five farmers are participating in the project, which is being led by scientists from the University of Stirling in Scotland.

  Tá cúigear feirmeoirí rannpháirteach sa togra atá ar bun fé stiúir eolaithe ó Ollscoil Shruighlea in Albain.

  One of them is Gerry Carew, who has planted a thousand oak trees on his land and the truffles are growing on the roots of the trees.

  Ar dhuine acu tá Gerry Carew, a bhfuil míle crann darach curtha aige ar a chuid talún agus na strufail ag fás ar fhréamhacha na gcrann.

  He said he was now convinced that truffles were growing and that, at the very least, he would expect to extract up to € 80,000 worth of them from his plot of land in a year or two.

  Dúirt sé go bhfuil sé cinnte anois go bhfuil fás féna chuid strufal agus, ar an gcuid is lú, go mbeadh súil aige luach suas le €80,000 díobh a bhaint as a phaiste talún fé cheann bliana nó dhó.

  Once harvested, the truffles grow back on the same roots each year.

  Tar éis iad a bheith bainte, fásann na strufail thar n-ais ar na rútaí céanna gach aon bhliain.

  However, due to the value of the truffles, the places where they grow are being kept secret.

  Mar gheall ar an luach atá ar na srtufail, áfach, tá na háiteanna go bhfuilid ag fás iontu á gcoimeád fé rún.

  The project is led by Professor Paul Thomas of the University of Stirling.

  Is é an tOllamh Paul Thomas ó Ollscoil Shruighlea atá mar cheann ar an dtogra.

  He said the success of the project to date shows that truffles can be grown in Ireland.

  Dúirt sé go léiríonn an rath atá ar an dtionscadal go dtí seo gur féidir strufail a fhás in Éirinn.

  He pointed out that climate change has been disrupting the truffle business in southern Europe for a number of years, due to the drought and overheating.

  Thug sé le fios go bhfuil an t-athrú aeráide ag cur isteach ar ghnó na strufal i ndeisceart na hEorpa le tamall de bhlianta, de bharr an aimsir a bheith róthirim agus róthe ansan.

  He claimed that the climate of this country is very suitable for truffles and that he is now very optimistic that more landowners in this country can grow them and take market value.

  Mhaígh sé go bhfuil aeráid na tíre seo ana-oiriúnach do na strufail agus go bhfuil sé ana-dhóchasach anois go bhféadfadh a thuilleadh úinéirí talún sa tír seo iad a fhás agus luach a bhaint as an margadh.

  Black truffle

  Strufal dubh

  • 12 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Gillian Berner & Cailyn Michaan/ Frequency Podcast Network
TED
Lexi Hidalgo
Rich Roll

You Might Also Like

Eoin Ó Conchúir: Irish language speaker from Ireland
Radio Lingua Network
Global
HeadStuff
BBC World Service
Crooked Media