11 Min.

زندگی کوروش . بخش شش‪م‬ رادیو ایرانمهر

    • Fiktion

زندگی و زمانه ی کورشفتح بزرگ ترین شهر جهان

روزی که ایران 

به تاریخ جهانی گام گذاشت(بخش ششم)رسیدن به اوج

زندگی و زمانه ی کورشفتح بزرگ ترین شهر جهان

روزی که ایران 

به تاریخ جهانی گام گذاشت(بخش ششم)رسیدن به اوج

11 Min.