15 Min.

زندگی کوروش. بخش هفت‪م‬ رادیو ایرانمهر

    • Fiktion

زندگی و زمانه‌ی کوروشکوروش چگونه کشته شد؟!جنگی چند هزار ساله 

میان ساکنان فلات ایران

و اقوام صحراگرد شمالی

و 

ساختن دو دیوار سترگ

در شمال ایرانمیراث کوروش برای

جهان امروز (بخش هفتم)چرا قدرت‌های معاصر

برای شناخت

ماهیت هخامنشیان

تلاش می کنند؟خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان

در چند گفتار کوتاه

زندگی و زمانه‌ی کوروشکوروش چگونه کشته شد؟!جنگی چند هزار ساله 

میان ساکنان فلات ایران

و اقوام صحراگرد شمالی

و 

ساختن دو دیوار سترگ

در شمال ایرانمیراث کوروش برای

جهان امروز (بخش هفتم)چرا قدرت‌های معاصر

برای شناخت

ماهیت هخامنشیان

تلاش می کنند؟خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان

در چند گفتار کوتاه

15 Min.