15 Min.

زندگی کوروش. بخش پنج‪م‬ رادیو ایرانمهر

    • Fiktion

زندگی و زمانه‌ی کوروشنبرد نظامی و دیپلماتیک

در رویارویی با یونان(بخش پنجم)کوروش پایه‌های 

بزرگ ترین امپراتوری جهان را

مستحکم ساخت

زندگی و زمانه‌ی کوروشنبرد نظامی و دیپلماتیک

در رویارویی با یونان(بخش پنجم)کوروش پایه‌های 

بزرگ ترین امپراتوری جهان را

مستحکم ساخت

15 Min.