9 episodes

🎙️Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv

Mezisoudy Kancelář vládního zmocněnce

  • Government
  • 5.0 • 4 Ratings

🎙️Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv

  Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských práv

  Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských práv

  Jak s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv pracují vnitrostátní soudci v České republice? Proč je do výkonu odsuzujících rozsudků mezinárodních soudů zapojovat? A jak lze pracovat s judikaturou štrasburského soudu v každodenní soudní praxi? Tipy, triky a celé téma přiblíží soudce Krajského soudu v Brně a lidskoprávní geek Martin Kopa. 

  Další informace a materiály:


  v podcastu zazní zmínka o "neziskovce" soudce R. Katzmanna. Přesněji se jedná fellowship program Immigrant Justice Corps
  v podcastu zmiňovaný Katzmannův článek/přednáška
  web k výkonu rozsudků ESLP 
  česká databáze rozsudků ESLP 
  více k práci Kanceláře vládního zmocněnce (KVZ)   * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 1 hr 11 min
  Mezisoudy #6: Transgender

  Mezisoudy #6: Transgender

  Česká republika stále porušuje práva transgender osob. Evropský výbor pro sociální práva totiž už v roce 2018 v rozhodnutí vůči České republice shledal, že podmínění právního uznání genderové identity podstoupením sterilizace porušuje Evropskou sociální chartu a právo na zdraví. Rozhodnutí Transgender Europe a ILGA Europe proti České republice v tomto díle představují právnička KVZ Jana Martinková a zastupující vládní zmocněnec Petr Konůpka.

  Další informace a materiály: 


  Anotace a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z dubna 2017 ve věci A. P., Garçon a Nicot proti Francii 
  Překlad a anotace rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci kolektivní stížnosti Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice
  Zpráva Řídícího výboru Rady Evropy pro antidiskriminaci, diverzitu a inkluzi (CDADI) z června 2022 o právním uznání genderu  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 34 min
  Mezisoudy #7: Ženy a muži na českém trhu práce: kde je rovnost?

  Mezisoudy #7: Ženy a muži na českém trhu práce: kde je rovnost?

  Jak už napovídá délka tohoto dílu, téma ne/rovností odměňování žen a mužů v České republice nelze jednoduše rozmotat a vyřešit. Celé téma i výkon konkrétního rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci University Women of Europe (UWE) proti České republice přiblíží právnička KVZ Eliška Hronová.

  V dílu se dozvíte, jak se v míře gender pay gap (rozdílu mezi průměrným výdělkem všech zaměstnaných mužů a žen) projevila pandemie covidu-19 i další krátkodobé faktory; proč nemáme více diskriminačních sporů; nebo jaké novinky může na český pracovní trh přinést evropská legislativa. Zazní i to, jakými kroky mohou k rovnému odměňování přispět zaměstnavatelé a pracující. 

  K tomu, co zaznívá v dílu podcastu, doplňujeme z později zveřejněného reportu EIGE (European Institute for Gender Equality) následující aktuální vývoj: Česko se s 56,2 ze 100 bodů v EU umístilo na 23. místě indexu rovnosti žen a mužů. Jeho výsledek je o 11,7 bodu nižší než výsledek EU. Od roku 2010 se skóre Česka v tomto ohledu zlepšilo pouze o 0,6 bodu. Převážné části zvýšení (0,5 bodu) stát dosáhl od roku 2017. V celkovém pořadí však tuzemsko kleslo od roku 2010 o devět příček. V oblasti rozhodování moci se Česká republika umístila na předposledním, 26. místě. 

  Více informací: 


  rovnaodmena.cz
  rozhodnutí a anotace UWE proti České republice
  report EIGE
  Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 1 hr
  Mezisoudy #5: Procesní práva dětí

  Mezisoudy #5: Procesní práva dětí

  Tentokrát rovnou dvě témata v jednom díle: nejprve probereme participační práva dětí v řízení před soudy v opatrovnických věcech. V druhé polovině podcastu se dozvíte více o procesních zárukách doprovázejících řízení před "soudy pro mládež" rozhodujících o činech jinak trestných.  Proč právě téma participačních práv dětí neboli právo dítěte být slyšeno? 

  Jak v dílu vysvětluje právnička KVZ Eva Petrová, hned tři stížnosti k této problematice totiž leží nyní před Evropským soudem pro lidská práva vůči České republice. Namítají porušení článku 8 Úmluvy, tedy práva na respektování rodinného života. Nadto nedávno přibylo i první oznámení k obdobné problematice od Výboru pro práva dětí. Více informací najdete pod tímto odkazem k Rodinněprávnímu sympoziu Justiční akademie Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení. 

  A co téma procesních záruk před soudy pro mládež? I tady visí nad Českou republikou pomyslný Damoklův meč v podobě již rozhodnuté kolektivní stížnosti od organizace ICJ proti České republice před Evropským výborem pro sociální práva, jak v epizodě přibližuje právnička KVZ Eliška Hronová. Výbor shledal porušení článku 17 Charty, tedy práva dětí na sociální ochranu.  Více k rozhodnutí ICJ proti ČR: 


  Anotace a celé rozhodnutí v češtině  Článek v Bulletinu lidských práv o rozhodnutí ICJ proti ČR  
  Obecný komentář č. 24 (2019) k právům dětí - aktuální dokument o právech dětí v systému soudnictví ve věcech mládeže, který nahradil starší komentář č. 10 z r. 2007 ke stejnému tématu 
  Rozsudek ESLP ve věci Blokhin proti Rusku   Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz. 

  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku * 

  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 43 min
  Mezisoudy #4 BONUS: Rozhovor s (bývalým) vládním zmocněncem Vítem A. Schormem

  Mezisoudy #4 BONUS: Rozhovor s (bývalým) vládním zmocněncem Vítem A. Schormem

  Tento díl jsme předtáčeli během léta, kdy jsme ještě netušili, že v době publikace dílu už Vítek Schorm nebude vládním zmocněncem, ale čerstvým zástupcem ombudsmana. Proto prosíme, abyste k poslechu přistupovali se shovívavostí, že se bavíme o tématech spíše bilančních, zejména ke 20 letům působení Vítka jako zmocněnce) a někdy ne tak aktuálních, jak by nynější situace mohla očekávat.

  V dílu se například dozvíte, jak bývalý vládní zmocněnec hodnotí působení dvou českých předchozích soudců a současné soudkyně před Evropským soudem pro lidská práva, nebo které případy považuje za nejvýznamnější. A jako bonus závěrem zjistíte, kterým dezertem se Vítkovi u pracovního oběda zavděčíte úplně nejvíc. 

  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz.

  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 37 min
  Mezisoudy #3: 15 let s nejznámějším českým rozsudkem D. H. a ostatní

  Mezisoudy #3: 15 let s nejznámějším českým rozsudkem D. H. a ostatní

  Významný rozsudek velkého senátu k diskriminaci romských dětí a jejich přístupu ke vzdělání za pár dní oslaví patnáct let od svého vydání. Lze však mluvit o „slavení“? Proč se stále nedaří rozsudek plně implementovat? A co pro rozsudek znamená tzv. posílený dohled Výboru ministrů Rady Evropy? O výkonu rozsudku mluví Kateřina Radová, právnička Kanceláře vládního zmocněnce.

  V díle si připomenete, o co přesně v případu D. H. a ostatní šlo nebo jak se liší nepřímá diskriminace od té přímé. Dozvíte se také o obdobné stížnosti, kterou má KVZ aktuálně na stole, nebo o srovnání s dalšími evropskými státy. A komu by nestačily informace z podcastu, může pokračovat dalšími materiály:


  anotace D. H. a ostatní proti České republice
  český překlad rozsudku D. H. a ostatní
  zpráva o výkonu rozsudku pro Výbor ministrů RE 06/2022
  poslední rozhodnutí Výboru ministrů RE v rámci dohledu 09/2022
  odborný článek o segregaci romských žáků ve vzdělávání (Němec, 2020)
  diagnostika sociálního znevýhodnění žáků v praxi pedagogicko-psychologických poraden, odborný článek (Němec, Philippová)
  odborný článek o tom, proč romské děti selhávají v inteligenčních testech (Páchová, Rendl, 2013)
  PAQ Research a jeho prohlížečka dat o vzdělávání a sociálních problémech
  analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení (Čada, Hůle, 2019)
  doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí (2018)
  tematická zpráva České školní inspekce – Hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky z roku 2020
  zpráva České školní inspekce – Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření ve školských poradenských zařízeních z ledna 2021   * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 31 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Government

Redneck
BBC World Service
The DSR Network
BBC World Service
BBC Radio 4
Hospodářské noviny

You Might Also Like

Deník N
Český rozhlas
Seznam Zprávy
Český rozhlas
Zdeněk Červínek
REFRESHER CZ