1 Folge

Yinbla, Dusukuna siri Layini, Dusukunasiri Tamaserew Bara la , Dusukuna siri Beke Bara minuw na.

Dusukuna siri kere kere Ni Allah ye O koro Ani A tiyin Ousmane Solihou Traore

    • Islam

Yinbla, Dusukuna siri Layini, Dusukunasiri Tamaserew Bara la , Dusukuna siri Beke Bara minuw na.

Top‑Podcasts in Islam