1 Folge

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

Erst Parseh zan

    • Wirtschaft

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

    Erst (Trailer)

    Erst (Trailer)

    • 59 s

Top‑Podcasts in Wirtschaft