11 Folgen

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 k kaar kai ao Peshawar University na y Master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de.

Faisal and Shafeeq Peshawar 2.0

    • Bildung

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 k kaar kai ao Peshawar University na y Master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de.

Top‑Podcasts in Bildung