300 Folgen

ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี :
เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) Thammapedia.com

    • Religion und Spiritualität

ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี :
เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: