7 Min.

In the workplace | fill in for me, then fill me in Học tiếng Anh cùng Bite-size English Takeaway

    • Sprachen lernen

Đến trễ, làm thay, báo lại ... cùng một số từ vựng khác. Hội thoại & từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-fill-in-for-me-fill-me-in

Đến trễ, làm thay, báo lại ... cùng một số từ vựng khác. Hội thoại & từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-fill-in-for-me-fill-me-in

7 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen