1 Min.

R4 (EP 10-12) 載營魄抱一 - 五色令人目 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学

  • Sprachen lernen

嬰兒章第十
載營魄抱一,能無離乎﹖專氣致柔,能嬰兒乎﹖ 滌除玄覽,能無 疵乎﹖愛國治民,能無為乎﹖天門開 闔,能為雌乎﹖明白四達,能無知乎﹖( 生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德 )。

虛中章第十一
三十輻,共一 轂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶 牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

為腹章第十二
五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳 騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。是以聖人為腹不為目,故去彼取此。


第 十 章
  载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 。
  专 气 致 柔 , 能 如 婴 儿 乎 。
  涤 除 玄 鉴 , 能 如 疵 乎 。
  爱 国 治 民 , 能 无 为 乎 。
  天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 。
  明 白 四 达 , 能 无 知 乎 。

第 十 一 章
  三 十 辐 , 共 一 毂 , 当 其 无 , 有 车 之 用 。
  埏 埴 以 为 器 , 当 其 无 , 有 器 之 用 。
  凿 户 牖 以 为 室 , 当 其 无 , 有 室 之 用 。
  故 有 之 以 为 利 , 无 之 以 为 用 。

第 十 二 章
五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聋 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔
驰 骋 畋 猎 , 令 人 心 发 狂 ﹔ 难 得 之 货 , 令 人 行 妨 。
  是 以 圣 人 为 腹 不 为 目 , 故 去 彼 取 此


Dì shí zhāng zài yíng pò bào yī, néng wú lí hū. Zhuān qì zhì róu, néng rú yīng er hū. Díchú xuán jiàn, néng rú cī hū. Àiguó zhì mín, néng wú wèi hū. Tiānmén kāi hé, néng wèi cí hū. Míngbái sì dá, néng wúzhī hū.

Dì shíyī zhāng sānshí fú, gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐ wèi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐ wèi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐ wèi lì, wú zhī yǐ wèi yòng.

Dì shí'èr zhāng wǔsè lìng rénmù máng﹔ wǔyīn lìng rén ěrlóng﹔ wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng﹔ chíchěng tián liè, lìng rénxīn fākuáng﹔ nándé zhī huò, lìng rénxíng fáng. Shì yǐ shèngrén wèi fù bù wèi mù, gùqù bǐ qǔ cǐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Powered by Firstory Hosting

嬰兒章第十
載營魄抱一,能無離乎﹖專氣致柔,能嬰兒乎﹖ 滌除玄覽,能無 疵乎﹖愛國治民,能無為乎﹖天門開 闔,能為雌乎﹖明白四達,能無知乎﹖( 生之畜之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德 )。

虛中章第十一
三十輻,共一 轂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶 牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

為腹章第十二
五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳 騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。是以聖人為腹不為目,故去彼取此。


第 十 章
  载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 。
  专 气 致 柔 , 能 如 婴 儿 乎 。
  涤 除 玄 鉴 , 能 如 疵 乎 。
  爱 国 治 民 , 能 无 为 乎 。
  天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 。
  明 白 四 达 , 能 无 知 乎 。

第 十 一 章
  三 十 辐 , 共 一 毂 , 当 其 无 , 有 车 之 用 。
  埏 埴 以 为 器 , 当 其 无 , 有 器 之 用 。
  凿 户 牖 以 为 室 , 当 其 无 , 有 室 之 用 。
  故 有 之 以 为 利 , 无 之 以 为 用 。

第 十 二 章
五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聋 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔
驰 骋 畋 猎 , 令 人 心 发 狂 ﹔ 难 得 之 货 , 令 人 行 妨 。
  是 以 圣 人 为 腹 不 为 目 , 故 去 彼 取 此


Dì shí zhāng zài yíng pò bào yī, néng wú lí hū. Zhuān qì zhì róu, néng rú yīng er hū. Díchú xuán jiàn, néng rú cī hū. Àiguó zhì mín, néng wú wèi hū. Tiānmén kāi hé, néng wèi cí hū. Míngbái sì dá, néng wúzhī hū.

Dì shíyī zhāng sānshí fú, gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐ wèi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐ wèi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐ wèi lì, wú zhī yǐ wèi yòng.

Dì shí'èr zhāng wǔsè lìng rénmù máng﹔ wǔyīn lìng rén ěrlóng﹔ wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng﹔ chíchěng tián liè, lìng rénxīn fākuáng﹔ nándé zhī huò, lìng rénxíng fáng. Shì yǐ shèngrén wèi fù bù wèi mù, gùqù bǐ qǔ cǐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

Powered by Firstory Hosting

1 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen