19 Folgen

STEM Activity The Institute For The Promotion Of Teaching Science And Technology (Ipst)

  • Bildung

  สไลด์นำเสนอ บทนำของ สะเต็มศึกษา

  สไลด์นำเสนอ บทนำของ สะเต็มศึกษา

  กิจกรรม ป.3: บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

  กิจกรรม ป.3: บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

  กิจกรรม ป.3:การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

  กิจกรรม ป.3:การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

  ใบความรู้ ป.6 เรื่องนักโภชนาการน้อย

  ใบความรู้ ป.6 เรื่องนักโภชนาการน้อย

  กิจกรรมช่วงชั้นที่ 2: วุ้นแสนอร่อย

  กิจกรรมช่วงชั้นที่ 2: วุ้นแสนอร่อย

  กิจกรรมช่วงชั้นที่ 4: ถุงประคบ

  กิจกรรมช่วงชั้นที่ 4: ถุงประคบ

Top‑Podcasts in Bildung