13 Min.

Useful expressions to talk about dating and relationships (Part 1) Học tiếng Anh cùng Bite-size English Takeaway

    • Sprachen lernen

Các cách nói 'hẹn hò', người có thể gắn bó lâu dài, 'báo động đỏ', chấm dứt mối quan hệ...và hơn nữa. Từ vựng & ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/useful-expressions-to-talk-about-dating-and-relationships

Các cách nói 'hẹn hò', người có thể gắn bó lâu dài, 'báo động đỏ', chấm dứt mối quan hệ...và hơn nữa. Từ vựng & ví dụ: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/useful-expressions-to-talk-about-dating-and-relationships

13 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen