64 episodes

Learn Mandarin Chinese with our unique structured immersion course. Each lesson continues where the previous one left off.

Level 1 lessons are conducted mainly in English. Later levels in the course will be conducted in Chinese that was taught in earlier levels.

CLO Level 2 Lesson‪s‬ Chinese Learn Online (CLO)

  • Language Learning

Learn Mandarin Chinese with our unique structured immersion course. Each lesson continues where the previous one left off.

Level 1 lessons are conducted mainly in English. Later levels in the course will be conducted in Chinese that was taught in earlier levels.

  CLO_120: Level 2 Review III

  CLO_120: Level 2 Review III

  Dialogue 1: Numbers
  A: Ni3 kan4 shang4qu4 bu4 tai4 kai1xin1. Zen3me le?
  B: Zhe4 zhou1mo4 wo3 ying1gai1 qu4 yi2ge sheng1ri4 yan4hui4, ke3shi4 wo3 bu4 xiang3 qu4.
  A: Wei4 shen2me? Sheng1ri4 yan4hui4 dou1 hen3 hao3 wan2 a.
  B: Na4 ni3 gen1 wo3 yi1qi3 qu4 ba.
  A: Cai2 bu2 yao4. Wo3 bu4 zhi1dao4 shi4 shei2 de sheng1ri4. Ni3 zi4ji3 qu4.
  B: Shi4 wo3 āyi2 de wu3 shi2 sui4 sheng1ri4. Wo3 jue2de yan4hui4 yi1ding4 hui4 hen3 wu2liao2. Xiang3 dao4 zhe4ge wo3 jiu4 jue2de bu4 hao3 wan2.
  A: Na4 jiu4 bu2 yao4 qu4 a.
  B: Wo3de shu1shu āyi2men dou1 hui4 dao4. Suo3yi3 wo3 bu2 qu4 bu4 xing2.
  A: Na4 zen3me ban4?
  B: Mei2 ban4fa3. Wo3 zhi3 xi1wang4 xia4 ge zhou1mo4 hui4 bi3jiao4 you3qu4.
  A: Yi1ding4 hui4 de.

  Dialogue 1: Tones
  A: Nǐ kàn shàngqù bù tài kāixīn. Zěnme le?
  B: Zhè zhōumò wǒ yīnggāi qù yíge shēngrì yànhuì, kěshì wǒ bù xiǎng qù.
  A: Wèi shénme? Shēngrì yànhuì dōu hěn hǎo wán a.
  B: Nà nǐ gēn wǒ yīqǐ qù ba.
  A: Cái bú yào. Wǒ bù zhīdào shì shéi de shēngrì. Nǐ zìjǐ qù.
  B: Shì wǒ āyí de wǔ shí suì shēngrì. Wǒ juéde yànhuì yīdìng huì hěn wúliáo. Xiǎng dào zhège wǒ jiù juéde bù hǎo wán.
  A: Nà jiù bú yào qù a.
  B: Wǒde shūshu āyímen dōu huì dào. Suǒyǐ wǒ bú qù bù xíng.
  A: Nà zěnme bàn?
  B: Méi bànfǎ. Wǒ zhǐ xīwàng xià ge zhōumò huì bǐjiào yǒuqù.
  A: Yīdìng huì de.

  Dialogue 2: NumbersA: Wo3 Àozhou1 de peng2you3 xia4 ge xing1qi1 jiu4 yao4 lai2 Tai2wan1 le. Wo3 hao3 xing1fen4 a!
  B: Ting1 qi3lai2 zhen1 bu2 cuo4. Ni3 you3 ji4hua4 dai4 ta1 dao4 na3li3 qu4 zou3 zou3 ma?
  A: Wo3 hai2 mei2 que4ding4. Ni3 ke3yi3 gei3 wo3 jie4shao4 yi1xie1 you3qu4 de di4fang1 rang wo3 dai4 ta1 qu4 wan2 ma?
  B: Ta1de xing4qu4 shi4 shen2me?
  A: Ta1 xi3huan1 Zhong1guo2 cai4 hai2you3 Zhong1guo2 de wen2hua4. Huo4xŭ wo3 ke3yi3 dai4 ta1 qu4 yi1xie1 can1ting1 hai2you3 bo2wu4guan3.
  B: Bu2 yao4 wang4 le hai2you3 ye4shi4. Ta1 yi1ding4 hui4 xi3huan1 zai4 ye4shi4 guang4 jie1 gen1 chi1 Tai2wan1 cai4 de.
  A: Wo3 ye3 hui4 dai4 ta1 dao4 gong1yuan2 zou3 zou3. Ta1 yi1ding4 hui4 xi3huan1 na4bian1de jing3se4.
  B: Érqie3 ta1 yi1ding4 ye3 hui4 xi3huan1 na4bian1 piao4liang4 de nü3sheng1 de.
  A: Ha1ha1. Ta1 yi1ding4 hui4 de. Ke3shi4 ta1de tai4tai4 jiu4 bu4 yi1ding4 le.

  Dialogue 2: Tones
  A: Wǒ Àozhōu de péngyǒu xià ge xīngqī jiù yào lái Táiwān le. Wǒ hǎo xīngfèn a!
  B: Tīng qǐlái zhēn bú cuò. Nǐ yǒu jìhuà dài tā dào nǎlǐ qù zǒu zǒu ma?
  A: Wǒ hái méi quèdìng. Nǐ kěyǐ gěi wǒ jièshào yīxiē yǒuqù de dìfāng rang wǒ dài tā qù wán ma?
  B: Tāde xìngqù shì shénme?
  A: Tā xǐhuān Zhōngguó cài háiyǒu Zhōngguó de wénhuà. Huòxŭ wǒ kěyǐ dài tā qù yīxiē cāntīng háiyǒu bówùguǎn.
  B: Bú yào wàng le háiyǒu yèshì. Tā yīdìng huì xǐhuān zài yèshì guàng jiē gēn chī Táiwān cài de.
  A: Wǒ yě huì dài tā dào gōngyuán zǒu zǒu. Tā yīdìng huì xǐhuān nàbiānde jǐngsè.
  B: Érqiě tā yīdìng yě huì xǐhuān nàbiān piàoliàng de nǚshēng de.
  A: Hāhā. Tā yīdìng huì de. Kěshì tāde tàitài jiù bù yīdìng le.

  • 7 min
  CLO_119: Level 2 Review II

  CLO_119: Level 2 Review II

  Dialogue 1: Numbers
  A: Ni3 xiang3 yao4 kan4 wo3de zhao4pian4 ma?
  B: Hao3 a. Wa, ni3 you3 hao3 duo1 zhao4pian4. Zhe4xie1 ren2 shi4 shei2 a?
  A: Zhe4bian1 zhe4ge nan2 sheng1 shi4 wo3de ba4ba.
  B: Wa, ni3 ba4ba hen3 shuai4.
  A: Na4 dang1ran2. Zai4 ta1 pang2bian1 na4ge piao4liang4de nü3ren2 shi4 wo3de ma1ma.
  B: Zhen1de ma? Ni3 kan4 qi3 lai2 bu2 xiang4 ta1. Na4 zai4 zhao4pian4 xia4mian4de zhe4xie1 ren2 shi4 shei2?
  A: Na4 xie1 shi4 wo3de peng2you3. Wo3men zui4jin4 qu4 du4jia4de shi2hou4 pai1 de.
  B: Wei4 shen2me ni3 zai4 zhao4pian4 li3mian4 kan4 qi3 lai2 bu4 kai1xin1?
  A: O, na4 shi2hou4 wo3 du4zi è. Suo3yi3 cai2 kan4 qi3 lai2 bu4 kai1xin1.

  Dialogue 1: Tones
  A: Nǐ xiǎng yào kàn wǒde zhàopiàn ma?
  B: Hǎo a. Wa, nǐ yǒu hǎo duō zhàopiàn. Zhèxiē rén shì shéi a?
  A: Zhèbiān zhège nán shēng shì wǒde bàba.
  B: Wa, nǐ bàba hěn shuài.
  A: Nà dāngrán. Zài tā pángbiān nàge piàoliàngde nǚrén shì wǒde māma.
  B: Zhēnde ma? Nǐ kàn qǐ lái bú xiàng tā. Nà zài zhàopiàn xiàmiànde zhèxiē rén shì shéi?
  A: Nà xiē shì wǒde péngyǒu. Wǒmen zuìjìn qù dùjiàde shíhòu pāi de.
  B: Wèi shénme nǐ zài zhàopiàn lǐmiàn kàn qǐ lái bù kāixīn?
  A: O, nà shíhòu wǒ dùzi è. Suǒyǐ cái kàn qǐ lái bù kāixīn.

  Dialogue 2: NumbersA: Ni3 zui4jin4 zuo4 le shen2me you3qu4 de shi4 ma?
  B: Ni3 mei2 ting1shuo1 ma? Wo3 xian4zai4 you3 yi2ge xin1de gong1zuo4.
  A: O, zhen1de ma? Shen2me gong1zuo4?
  B: Zai4 yin2hang2 shang4ban1.
  A: Zuo4de zen3me yang4?
  B: Hai2 bu2 cuo4. Ke3shi4 jing1chang2 yao4 jia1 ban1.
  A: Ping2chang2 ji3 dian3 shang4ban1?
  B: Mei3tian1 cong2 zao3shang4 qi1 dian3 dao4 xia4wu3 wu3 dian3.
  A: Wa, na4me jiu3. Suo3yi3 ni3 bu4 xi3huan1 zhe4 fen4 gong1zuo4 ma?
  B: Bu2 hui4 a. Lao3ban3 ren2 hen3 hao3. Ta1 jing1chang2 qing3 wo3men chi1 wu3can1.
  A: Zhen1 hao3. Na4 ni3 gong1zuo4 de di4fang1 li2 ni3 jia1 hen3 yuan3 ma?
  B: Bu2 tai4 yuan3. Ke3shi4 zao3shang4 ping2chang2 dou1 hui4 sai1che1, suo3yi3 wo3 dou1 yao4 hen3 zao3 qi3 chuang2.

  Dialogue 2: Tones
  A: Nǐ zuìjìn zuò le shénme yǒuqù de shì ma?
  B: Nǐ méi tīngshuō ma? Wǒ xiànzài yǒu yíge xīnde gōngzuò.
  A: O, zhēnde ma? Shénme gōngzuò?
  B: Zài yínháng shàngbān.
  A: Zuòde zěnme yàng?
  B: Hái bú cuò. Kěshì jīngcháng yào jiā bān.
  A: Píngcháng jǐ diǎn shàngbān?
  B: Měitiān cóng zǎoshàng qī diǎn dào xiàwǔ wǔ diǎn.
  A: Wa, nàme jiǔ. Suǒyǐ nǐ bù xǐhuān zhè fèn gōngzuò ma?
  B: Bú huì a. Lǎobǎn rén hěn hǎo. Tā jīngcháng qǐng wǒmen chī wǔcān.
  A: Zhēn hǎo. Nà nǐ gōngzuò de dìfāng lí nǐ jiā hěn yuǎn ma?
  B: Bú tài yuǎn. Kěshì zǎoshàng píngcháng dōu huì sāichē, suǒyǐ wǒ dōu yào hěn zǎo qǐ chuáng.

  Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

  • 6 min
  CLO_118: Level 2 Review I

  CLO_118: Level 2 Review I

  Dialogue 1: Numbers
  A: Zao3 ān.
  B: A, hao3 jiu3 bu2 jian4.
  A: Ni3 zui4jin4 dou1 zai4 zuo4 shen2me?
  B: Wo3 zui4jin4 dou1 zai4 mang2 xue2 Zhong1wen2.
  A: Zai4 na3li3 xue2de? Zai4 da4xue2 ma?
  B: Bu4, wo3 zi4ji3 cong2 wang3lu4 shang4 xue2 de.
  A: Zai4 wang3lu4 shang4 ke3yi3 xue2 Zhong1wen2 ma?
  B: Dang1ran2 ke3yi3 a. Zhe4 yang4 bi3 da4xue2 fang1bian4 ye3 pian2yi2.
  A: Zhen1de ma? Na4 wo3 yao4 gao4su wo3de wai4guo2 peng2you3. Yin1wei4 ta1men ye3 xiang3 xue2 Zhong1wen2.
  B: Na4 ni3 ke3yi3 gao4su ta1men shang4 wang3 dao4 chineselearnonline-com zhe4ge di4fang.

  Dialogue 1: Tones
  A: Zǎo ān.
  B: A, hǎo jiǔ bú jiàn.
  A: Nǐ zuìjìn dōu zài zuò shénme?
  B: Wǒ zuìjìn dōu zài máng xué Zhōngwén.
  A: Zài nǎlǐ xuéde? Zài dàxué ma?
  B: Bù, wǒ zìjǐ cóng wǎnglù shàng xué de.
  A: Zài wǎnglù shàng kěyǐ xué Zhōngwén ma?
  B: Dāngrán kěyǐ a. Zhè yàng bǐ dàxué fāngbiàn yě piányí.
  A: Zhēnde ma? Nà wǒ yào gàosu wǒde wàiguó péngyǒu. Yīnwèi tāmen yě xiǎng xué Zhōngwén.
  B: Nà nǐ kěyǐ gàosu tāmen shàng wǎng dào chineselearnonline-com zhège dìfang.

  Dialogue 2: Numbers
  A: Wa, zhe4li3de yi1fu2 dou1 hao3 piao4liang4 a. Wo3 zhen1 bu4 zhi1dao4 gai1 mai3 na3 yi1 jian4 cai2 hao3.
  B: Ni3 shen1shang4 hai2you3 duo1 shao3 qian2?
  A: O, zhen1 zao1 gao1. Wo3 zhi3 sheng4 xia4 yi1 qian1 kuai4 zuo3 you4.
  B: Suo3yi3 ni3 jin1tian1 xiang3 yao4 mai3 shen2me?
  A: Wa, zhe4jian4 bai2se4 wai4tao4 hao3 ke3ài o. Ta1 gang1 hao3 yi1 qian1 kuai4!
  B: Er2qie3 hai2you3 da3 ba1 zhe2. Suo3yi3 sheng4xia4 de qian2 gang1 hao3 ke3yi3 mai3 zhe4 tiao2 lan2se4 de ling3dai4.
  A: Na4 shi4 wo3de qian2. Ru2guo3 ni3 yao4 mai3, yong4 ni3 zi4ji3 de qian2 ba.
  B: O, xian4zai4 wo3 cai2 zhi1dao4 ni3 shi4 zhe4 zhong3 ren2.
  A: Ping2chang2 dou1 shi4 nan2sheng1 mai3 dong1xi gei3 nü3sheng1. Suo3yi3 ying1gai1 shi4 ni3 yao4 mai3 gei3 wo3 cai2 dui4.
  B: Mei2 ban4fa3. Shei2 jiao4 ni3 shi4 wo3de nü3ér!
  A: Heng1.

  Dialogue 2: Tones
  A: Wa, zhèlǐde yīfú dōu hǎo piàoliàng a. Wǒ zhēn bù zhīdào gāi mǎi nǎ yī jiàn cái hǎo.
  B: Nǐ shēnshàng háiyǒu duō shǎo qián?
  A: O, zhēn zāo gāo. Wǒ zhǐ shèng xià yī qiān kuài zuǒ yòu.
  B: Suǒyǐ nǐ jīntiān xiǎng yào mǎi shénme?
  A: Wa, zhèjiàn báisè wàitào hǎo kěài o. Tā gāng hǎo yī qiān kuài!
  B: Érqiě háiyǒu dǎ bā zhé. Suǒyǐ shèngxià de qián gāng hǎo kěyǐ mǎi zhè tiáo lánsè de lǐngdài.
  A: Nà shì wǒde qián. Rúguǒ nǐ yào mǎi, yòng nǐ zìjǐ de qián ba.
  B: O, xiànzài wǒ cái zhīdào nǐ shì zhè zhǒng rén.
  A: Píngcháng dōu shì nánshēng mǎi dōngxi gěi nǚshēng. Suǒyǐ yīnggāi shì nǐ yào mǎi gěi wǒ cái duì.
  B: Méi bànfǎ. Shéi jiào nǐ shì wǒde nǚér!
  A: Hēng.

  Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

  • 6 min
  CLO_117: Any fun places around here?

  CLO_117: Any fun places around here?

  Dialogue: Numbers
  A: Ni3 hao3, ni3 ke3yi3 gei3 wo3 jie4shao4 fu4jin4 you3 na3xie1 hao3 wan2 de di4fang1 ma?
  B: Ni3 bi3jiao4 xiang3 kan4 na3 yi1xie1 di4fang1? Wo3men zhe4 fu4jin4 you3 bo2wu4guan3, shu1ju2 hai2you3 gong1yuan2.
  A: Na4 wo3 neng2 zai4 shen2me di4fang1 mai3 dao4 pian2yi2 de dong1xi?
  B: O, zhe4 yang4 ni3 ying1gai1 qu4 wo3men dang1di4 de ye4shi4 kan4 kan4.

  Dialogue: Tones
  A: Nǐ hǎo, nǐ kěyǐ gěi wǒ jièshào fùjìn yǒu nǎxiē hǎo wán de dìfāng ma?
  B: Nǐ bǐjiào xiǎng kàn nǎ yīxiē dìfāng? Wǒmen zhè fùjìn yǒu bówùguǎn, shūjú háiyǒu gōngyuán.
  A: Nà wǒ néng zài shénme dìfāng mǎi dào piányí de dōngxi?
  B: O, zhè yàng nǐ yīnggāi qù wǒmen dāngdì de yèshì kàn kàn.

  Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

  • 8 min
  CLO_116: Between a Bank and a Convenience Store

  CLO_116: Between a Bank and a Convenience Store

  Dialogue: Numbers
  A: Xiao3jie3, bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4 yi1xia4, zhe4 fu4jin4 de you2ju2 zai4 na3li3?
  B: Xian1 zhi2 zou3. Zai4 guo4 yi2ge hong2lü4deng1. You2ju2 jiu4 zai4 yin2hang2 de ge2bi4.
  A: Na3 yi1 jia1 yin2hang2 de ge2bi4?
  B: Wo3 bu4 que4ding4. Ke3shi4 ta1 jiu4 zai4 yi1 jia1 yin2hang2 gen1 bian4li4 shang1 dian4 de zhong1jian1.

  Dialogue: Tones
  A: Xiǎojiě, bù hǎo yìsi. Qǐngwèn yīxià, zhè fùjìn de yóujú zài nǎlǐ?
  B: Xiān zhí zǒu. Zài guò yíge hónglǜdēng. Yóujú jiù zài yínháng de gébì.
  A: Nǎ yī jiā yínháng de gébì?
  B: Wǒ bù quèdìng. Kěshì tā jiù zài yī jiā yínháng gēn biànlì shāng diàn de zhōngjiān.

  Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

  • 11 min
  CLO_115: It’s boring here

  CLO_115: It’s boring here

  Dialogue: Numbers
  A: Zhe4li3 hao3 wu2liao2. Dou1 mei2you3 shen2me shi4 ke3yi3 zuo4 le ma?
  B: Wei4 shen2me ni3 bu4 ting1 yin1yue4?
  A: Wo3 xian4zai4 bu4 xiang3 ting1 yin1yue4. Na4 wo3men chu1qu4 zou3 zou3 ba.
  B: Ni3 xiang3yao4 qu4 na3li3?
  A: Guang4jie1 hao3 bu4 hao3?
  B: Dang1ran2 hao3, zou3 ba.

  Dialogue: Tones
  A: Zhèlǐ hǎo wúliáo. Dōu méiyǒu shénme shì kěyǐ zuò le ma?
  B: Wèi shénme nǐ bù tīng yīnyuè?
  A: Wǒ xiànzài bù xiǎng tīng yīnyuè. Nà wǒmen chūqù zǒu zǒu ba.
  B: Nǐ xiǎngyào qù nǎlǐ?
  A: Guàngjiē hǎo bù hǎo?
  B: Dāngrán hǎo, zǒu ba.

  Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

  • 8 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To