2 min

برای یا‪ر‬ برای یار

    • Drama

مینویسم تا یادم بمونه هرچیزی که توی دل موند و پوسید جایی برای گفتن شاید دلی برای شنیدن

مینویسم تا یادم بمونه هرچیزی که توی دل موند و پوسید جایی برای گفتن شاید دلی برای شنیدن

2 min