5 episodios

Dizze podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema’s yn Fryslân. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

-- Nederlands
Deze podcast van de FNP haakt in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed!

FNP Fryslân FNP Fryslân

    • Noticias

Dizze podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema’s yn Fryslân. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

-- Nederlands
Deze podcast van de FNP haakt in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijdens het autorijden, in je pauze of gewoon in bed!