10 épisodes

اولین سری از پادکست روح‌سوار را سال ۱۳۸۶ ساختم. آن موقع خیلی کم بودند آدم‌هایی که سراغ این پدیدهٔ جدید رفته باشند. گاهی بعضیا شعری می‌خواندند و صداشان را ضبط می‌کردند و رو اینترنت می‌گذاشتند. اما که برنامه‌ساز کم بود. اسمش را گذاشتم صدای بهمن چون همزمان شده بود با تولدم در بهمن‌ماه همان سال.

مسعود بهنود از اولین (افراد شناخته شده)‌ای بود که ساخت پادکاست را آغاز کرده بود. افراد دیگری هم بودند. من هم شروع کردم و چند تا برنامه همان موقع ساختم. الان فقط ۳تاش در دسترس‌اند و بقیه در کورانِ حوادث نابود و دود شدند. اینترنت هنوز زغالی بود و هیچ کس از آن نسلِ پادکستها باقی نمانده است.

سال ۱۳۹۲هم یک سری دیگر ساختم دربارهٔ زندگی در پاریس و غیره. امروز که پادکستِ فارسی دورانِ شکوفایی را سپری می‌کند، من هم دوباره وسوسه شدم تا یک سری جدید برنامه بسازم. اینبار دربارهٔ سریال.

وقتی از طریقِ اپِ هابی متوجه شدم تا کنون بیش از ۳۸۰۰ قسمت سریال نگاه کرده‌ام، گفتم شاید حرفی برای گفتن داشته باشم و خوب است آن را با شما درمیان بگذارم.

صدای بهمن - سریال صدای بهمن - سریال

    • Télévision et cinéma
    • 5.0, 1 note

اولین سری از پادکست روح‌سوار را سال ۱۳۸۶ ساختم. آن موقع خیلی کم بودند آدم‌هایی که سراغ این پدیدهٔ جدید رفته باشند. گاهی بعضیا شعری می‌خواندند و صداشان را ضبط می‌کردند و رو اینترنت می‌گذاشتند. اما که برنامه‌ساز کم بود. اسمش را گذاشتم صدای بهمن چون همزمان شده بود با تولدم در بهمن‌ماه همان سال.

مسعود بهنود از اولین (افراد شناخته شده)‌ای بود که ساخت پادکاست را آغاز کرده بود. افراد دیگری هم بودند. من هم شروع کردم و چند تا برنامه همان موقع ساختم. الان فقط ۳تاش در دسترس‌اند و بقیه در کورانِ حوادث نابود و دود شدند. اینترنت هنوز زغالی بود و هیچ کس از آن نسلِ پادکستها باقی نمانده است.

سال ۱۳۹۲هم یک سری دیگر ساختم دربارهٔ زندگی در پاریس و غیره. امروز که پادکستِ فارسی دورانِ شکوفایی را سپری می‌کند، من هم دوباره وسوسه شدم تا یک سری جدید برنامه بسازم. اینبار دربارهٔ سریال.

وقتی از طریقِ اپِ هابی متوجه شدم تا کنون بیش از ۳۸۰۰ قسمت سریال نگاه کرده‌ام، گفتم شاید حرفی برای گفتن داشته باشم و خوب است آن را با شما درمیان بگذارم.

Avis d’utilisateurs

5.0 sur 5
1 note

1 note

Classement des podcasts dans Télévision et cinéma

D’autres se sont aussi abonnés à