10 min

2 Kislev - Wednesday November 18th The Daily Sicha השיחה היומית

    • Judaïsme

התוכן

השייכות דיום הרביעי לגילוי החסידות מבוארת בדברי אדה"ז למחרת גאולתו די"ט כסלו, ביום ד' בבוקר: ביום הרביעי נטלו המאורות – הסתלקותו של הבעש"ט שהיתה ביום הרביעי, וביום הרביעי נתלו המאורות – גאולתו של אדה"ז. וההדגשה בזה היא, שאותם הענינים שנטלו ביום הרביעי ע"י הסתלקות הבעש"ט, הם עצמם חזרו ונתלו ביום הרביעי ע"י גאולת אדה"ז וכו'. וכאשר יודעים דבר זה, לא נופלים לידי יאוש כאשר רואים ש"נטלו המאורות" ואת "ירידת הדורות" – מכיון שישנה ההבטחה של משיח צדקנו אודות התפשטות וגילוי תורת החסידות שתהי' באופן נצחי עד ביאת משיח צדקנו! [והסיבה היחידה ל"התעקשותם" של כו"כ לא ללמוד תורת החסידות, היא בחירתם, אלא שבחיצוניות מוצאים כל מיני תירוצים עד שמסלפים דברי רבם וכו', אבל יש לדעת שההבטחה זו אודות תורת החסידות ניתנה ב"תורת אמת", ואא"פ לפגוע בה ח"ו וכו'] ויודעים שהענין ד"נטלו המאורות" אינו אלא לרגע קטן בלבד, ותיכף ומיד לאחרי הסתלקות הבעש"ט הי' בנו יחידו של הבעש"ט, ולאח"ז הרב המגיד, ולאח"ז רבותינו נשיאנו, שלאורם נסע ונלך לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו!

משיחת אור ליום ד' פ' וישלח, יו"ד כסלו ה'תשד"מ

התוכן

השייכות דיום הרביעי לגילוי החסידות מבוארת בדברי אדה"ז למחרת גאולתו די"ט כסלו, ביום ד' בבוקר: ביום הרביעי נטלו המאורות – הסתלקותו של הבעש"ט שהיתה ביום הרביעי, וביום הרביעי נתלו המאורות – גאולתו של אדה"ז. וההדגשה בזה היא, שאותם הענינים שנטלו ביום הרביעי ע"י הסתלקות הבעש"ט, הם עצמם חזרו ונתלו ביום הרביעי ע"י גאולת אדה"ז וכו'. וכאשר יודעים דבר זה, לא נופלים לידי יאוש כאשר רואים ש"נטלו המאורות" ואת "ירידת הדורות" – מכיון שישנה ההבטחה של משיח צדקנו אודות התפשטות וגילוי תורת החסידות שתהי' באופן נצחי עד ביאת משיח צדקנו! [והסיבה היחידה ל"התעקשותם" של כו"כ לא ללמוד תורת החסידות, היא בחירתם, אלא שבחיצוניות מוצאים כל מיני תירוצים עד שמסלפים דברי רבם וכו', אבל יש לדעת שההבטחה זו אודות תורת החסידות ניתנה ב"תורת אמת", ואא"פ לפגוע בה ח"ו וכו'] ויודעים שהענין ד"נטלו המאורות" אינו אלא לרגע קטן בלבד, ותיכף ומיד לאחרי הסתלקות הבעש"ט הי' בנו יחידו של הבעש"ט, ולאח"ז הרב המגיד, ולאח"ז רבותינו נשיאנו, שלאורם נסע ונלך לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו!

משיחת אור ליום ד' פ' וישלח, יו"ד כסלו ה'תשד"מ

10 min

Classement des podcasts dans Judaïsme