9 min

6 Kislev - Sunday November 22nd The Daily Sicha השיחה היומית

    • Judaïsme

התוכן

מבואר בחסידות שהענין ד"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" [שנאמר בתחילת פ' ויצא] קאי גם על כללות ירידת הנשמה ממקומה מלמעלה למטה – "חרון אף של עולם". גם בהיותו בחרן מעמיד יעקב את כל י"ב שבטי ישראל באופן של "מטתו שלימה" ועד שנעשה "ושבתי בשלום אל בית אבי" וכו', ובשביל זה הי' צורך בברכות מיוחדות שנתברך ע"י יצחק ורבקה לפני יציאתו לחרן. ועד"ז ככל שמתקרבים לגאולה רואים יותר ברכותיו של הקב"ה, ובמיוחד בנוגע להפצת המעיינות חוצה שדוקא לאחרונה ניתוסף שלא בערך בפירסום בדפוס דעניני ודרושי חסידות מה"ביכלאך" דכתי"ק שעד עתה היתה גישה אליהם רק ליחידי סגולה בלבד, ועד"ז הוספות לספרים שנדפסו כבר, וכן רואים לאחרונה כמה סימנים לטובה בהנהגת העולם וכו'.

משיחת אור ליום ג' פ' ויצא, ז' כסלו ה'תש"נ

התוכן

מבואר בחסידות שהענין ד"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" [שנאמר בתחילת פ' ויצא] קאי גם על כללות ירידת הנשמה ממקומה מלמעלה למטה – "חרון אף של עולם". גם בהיותו בחרן מעמיד יעקב את כל י"ב שבטי ישראל באופן של "מטתו שלימה" ועד שנעשה "ושבתי בשלום אל בית אבי" וכו', ובשביל זה הי' צורך בברכות מיוחדות שנתברך ע"י יצחק ורבקה לפני יציאתו לחרן. ועד"ז ככל שמתקרבים לגאולה רואים יותר ברכותיו של הקב"ה, ובמיוחד בנוגע להפצת המעיינות חוצה שדוקא לאחרונה ניתוסף שלא בערך בפירסום בדפוס דעניני ודרושי חסידות מה"ביכלאך" דכתי"ק שעד עתה היתה גישה אליהם רק ליחידי סגולה בלבד, ועד"ז הוספות לספרים שנדפסו כבר, וכן רואים לאחרונה כמה סימנים לטובה בהנהגת העולם וכו'.

משיחת אור ליום ג' פ' ויצא, ז' כסלו ה'תש"נ

9 min

Classement des podcasts dans Judaïsme