63 épisodes

Farafina sifinw ka jemukan mandenkan na. Sibiri o sibiri ani kari o kari nɛgɛ kanyɛ 12 ani nɛgɛ kanyɛ 17 mandendugu watila « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » RFI kan, bɛ kuma di farafina sifinw ma. « Kan jumɛ bɛ yɛn ?» bɛ sifinw lamen, ani u bɛ jɛ u joro kowla ni jigilakowla. Masalaw, ladiliw, sira bɛ di u ma ka kuma u ka yorow kibaru kan walama u ka balo cogow kan. « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » Masala kɛnɛ mi do bɛ kuma di farafina sifinw dɛ ma RFI la. → https://www.facebook.com/RFI-Mandenkan-1057106817686105/

Kan jumɛ bɛ yɛn? RFI - Radio France Internationale

    • Culture et société

Farafina sifinw ka jemukan mandenkan na. Sibiri o sibiri ani kari o kari nɛgɛ kanyɛ 12 ani nɛgɛ kanyɛ 17 mandendugu watila « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » RFI kan, bɛ kuma di farafina sifinw ma. « Kan jumɛ bɛ yɛn ?» bɛ sifinw lamen, ani u bɛ jɛ u joro kowla ni jigilakowla. Masalaw, ladiliw, sira bɛ di u ma ka kuma u ka yorow kibaru kan walama u ka balo cogow kan. « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » Masala kɛnɛ mi do bɛ kuma di farafina sifinw dɛ ma RFI la. → https://www.facebook.com/RFI-Mandenkan-1057106817686105/

Classement des podcasts dans Culture et société

Plus par RFI - Radio France Internationale