131 épisodes

Nơi chia sẻ những bài thuyết giảng của quý sư thầy thuộc Phật Giáo Việt Nam

Pháp Âm Phật Giáo Pháp Âm Phật Giáo

  • Bouddhisme

Nơi chia sẻ những bài thuyết giảng của quý sư thầy thuộc Phật Giáo Việt Nam

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 16 - Nằm yên với tâm không sân hận

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 16 - Nằm yên với tâm không sân hận

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 16 - Nằm yên với tâm không sân hận

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 1h 9 min
  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 16 - Sống tối giản để nâng dậy khí chất phi phàm

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 16 - Sống tối giản để nâng dậy khí chất phi phàm

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 16 - Sống tối giản để nâng dậy khí chất phi phàm

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 1h 19 min
  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 15 - Kiên trì phát triển định lực

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 15 - Kiên trì phát triển định lực

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 15 - Kiên trì phát triển định lực

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 58 min
  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 15 - Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 15 - Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 15 - Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 1h 9 min
  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 14 - Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 14 - Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số phụ 14 - Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 57 min
  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 14 - Sống tối giản để gần nhau hơn

  Sư Minh Niệm - Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 14 - Sống tối giản để gần nhau hơn

  - Chủ đề: Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG - Số thứ 14 - Sống tối giản để gần nhau hơn

  - Thầy: Sư Minh Niệm

  • 1h 14 min

Classement des podcasts dans Bouddhisme