96 épisodes

A 10 minute daily Sicha from the Lubavitcher Rebbe

The Daily Sicha השיחה היומית Simcha Fisch

  • Judaïsme

A 10 minute daily Sicha from the Lubavitcher Rebbe

  7 Kislev - Monday November 23rd

  7 Kislev - Monday November 23rd

  עפ"י הפס"ד ש"כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין" צ"ל הסדר בפסוק [ראשון דפ' ויצא] "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" – מערב, מזרח, צפון
  ודרום – ימין בסוף! והביאור: כאן מדובר במצב שנדרשת העבודה באופן של "ופרצת" – למעלה מסדר והדרגה, והוא, כאשר א' חטא ופגם ועבר את הדרך
  שאצלו העבודה היא לא באופן של סדר והדרגה (שאז ימין קודם) אלא באופן של "דילוג" מן הקצה אל הקצה – עבודת התשובה, וזהו הסדר בפסוק: כאשר צר
  לו מאוד מזה שנמצא ב"מערב" – מלשון ערב ולילה, ור"ת "רחל מבכה על בני' כי איננו" – אין גילוי אלקות בנפשו, ה"ה "מדלג" מן הקצה אל הקצה – מ"ימה"
  ל"קדמה" – קדמונו של עולם, ומתחיל עבודתו עם "צפונה" (שמאל וגבורה) – סייגים וגדרים (שנצרך לבעל-תשובה וכו'), ואז מגיע ל"ונגבה" – הלוך ונסוע
  הנגבה" – עד חסד דעתיק וכו'.
  א' השיחות דהתוועדות י"ב תמוז ה'תשכ"ג

  • 11 min
  6 Kislev - Sunday November 22nd

  6 Kislev - Sunday November 22nd

  התוכן

  מבואר בחסידות שהענין ד"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" [שנאמר בתחילת פ' ויצא] קאי גם על כללות ירידת הנשמה ממקומה מלמעלה למטה – "חרון אף של עולם". גם בהיותו בחרן מעמיד יעקב את כל י"ב שבטי ישראל באופן של "מטתו שלימה" ועד שנעשה "ושבתי בשלום אל בית אבי" וכו', ובשביל זה הי' צורך בברכות מיוחדות שנתברך ע"י יצחק ורבקה לפני יציאתו לחרן. ועד"ז ככל שמתקרבים לגאולה רואים יותר ברכותיו של הקב"ה, ובמיוחד בנוגע להפצת המעיינות חוצה שדוקא לאחרונה ניתוסף שלא בערך בפירסום בדפוס דעניני ודרושי חסידות מה"ביכלאך" דכתי"ק שעד עתה היתה גישה אליהם רק ליחידי סגולה בלבד, ועד"ז הוספות לספרים שנדפסו כבר, וכן רואים לאחרונה כמה סימנים לטובה בהנהגת העולם וכו'.

  משיחת אור ליום ג' פ' ויצא, ז' כסלו ה'תש"נ

  • 9 min
  3 Kislev - Thursday November 19th

  3 Kislev - Thursday November 19th

  התוכן

  מעלת חודש כסלו שהוא חודש השלישי דחדשי החורף, שאז מודגשת מעלת עבודת האדם מצ"ע, עפ"י המבואר בכ"מ דהעבודה של חדשי הקיץ היא באופן של "אתערותא דלעילא", ואילו העבודה דחדשי החורף, ימות הגשמים שבאים ע"י הקדמת ה"ואד יעלה מן הארץ", היא באופן של "אתערותא דלתתא". בקביעות ר"ח כסלו בש.ז. מודגש הענין של "מלכתחילה אריבער": א) "תהא שנת נסים". ב) ר"ה חל להיות בשבת. ג) ר"ח ביום השלישי "שהוכפל בו כי טוב" ד) פ' "תולדות יצחק" שלידתו היתה בנס ויש בה את הברכה של "ויתן לך האלקים וגו'" – "ויתן ויחזור ויתן". ומצד כל מעלות אלו הנה העבודה עכשיו, להביא את הגאולה, נעשית באופן נעלה ביותר ובמילא באה הגאולה מיד ממש! ואת הגאולה צריכים בפועל ממש ואי אפשר להחליף אותה אפי' בענין הכי נעלה כמו הפצת המעיינות חוצה שע"י אדה"ז וכו'.

  משיחת אור ליום ג' דפ' תולדות, אדר"ח כסלו ה'תש"נ

  • 9 min
  2 Kislev - Wednesday November 18th

  2 Kislev - Wednesday November 18th

  התוכן

  השייכות דיום הרביעי לגילוי החסידות מבוארת בדברי אדה"ז למחרת גאולתו די"ט כסלו, ביום ד' בבוקר: ביום הרביעי נטלו המאורות – הסתלקותו של הבעש"ט שהיתה ביום הרביעי, וביום הרביעי נתלו המאורות – גאולתו של אדה"ז. וההדגשה בזה היא, שאותם הענינים שנטלו ביום הרביעי ע"י הסתלקות הבעש"ט, הם עצמם חזרו ונתלו ביום הרביעי ע"י גאולת אדה"ז וכו'. וכאשר יודעים דבר זה, לא נופלים לידי יאוש כאשר רואים ש"נטלו המאורות" ואת "ירידת הדורות" – מכיון שישנה ההבטחה של משיח צדקנו אודות התפשטות וגילוי תורת החסידות שתהי' באופן נצחי עד ביאת משיח צדקנו! [והסיבה היחידה ל"התעקשותם" של כו"כ לא ללמוד תורת החסידות, היא בחירתם, אלא שבחיצוניות מוצאים כל מיני תירוצים עד שמסלפים דברי רבם וכו', אבל יש לדעת שההבטחה זו אודות תורת החסידות ניתנה ב"תורת אמת", ואא"פ לפגוע בה ח"ו וכו'] ויודעים שהענין ד"נטלו המאורות" אינו אלא לרגע קטן בלבד, ותיכף ומיד לאחרי הסתלקות הבעש"ט הי' בנו יחידו של הבעש"ט, ולאח"ז הרב המגיד, ולאח"ז רבותינו נשיאנו, שלאורם נסע ונלך לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו!

  משיחת אור ליום ד' פ' וישלח, יו"ד כסלו ה'תשד"מ

  • 10 min
  1 Kislev - Tuesday 17th of November

  1 Kislev - Tuesday 17th of November

  החידוש וההוראה של יום השלישי "שהוכפל בו כי טוב" הוא שכל פעולה ופעולה צריכה להיות חדורה בשני הקווין ד"טוב לשמים וטוב לבריות", ודוקא עי"ז תהיו הפעולות בשלימות. ולדוגמא: כאשר לימוד התורה, "טוב לשמים", הוא באופן שכבר בהתחלה יודע הוא שיצטרך לומר את מסקנת הדברים ליהודי פשוט שבפשוטים, "בריות בעלמא", וההוא יעשה בפועל לפי מסקנתו, תהי' הלימוד התורה בעמקות יותר. ועד"ז כאשר יהודי נותן צדקה, "טוב לבריות", ויודע בשעת מעשה שזוהי גם מצוה, "טוב לשמים", בודאי יתן צדקה כפי שצריך לתת באמת. ולהוסיף: מכללות ענין זה רואים שבכחו של כאו"א מישראל "לעשות טובה" להקב"ה, "טוב לשמים", בדיוק כמו בנוגע ל"בריות"! ובלשון הנפלא והמבהיל "למעשה ידיך תכסוף": הקב"ה משתוקק ל"מעשה ידיך" של יהודי בפועל ממש, "טוב לבריות", ודוקא עי"ז נשלם ה"טוב לשמים"! וזוהי גם ההוראה בנוגע להפצת המעיינות חוצה שצ"ל באופן של "טוב לשמים וטוב לבריות" כמו שראו אצל בעל הגאולה [די' כסלו] בעצמו וכו'.
  משיחת אור ליום ג' פ' וישלח, יו"ד כסלו ה'תשמ"ה

  • 10 min
  29 Cheshvon - Monday November 16th

  29 Cheshvon - Monday November 16th

  דייסת כוסמת), וא' המסובים אכל בינתיים ה"קאַשע" מתוך תענוג. ואמר לו כ"ק אדנ"ע: שכחתם שהנכם אוכלים "קאַשע"?!... וההסברה בזה: באותה
  התוועדות דובר בעניני אלקות עד שחסיד זה נתעורר מזה ברגש של תענוג מוחשי, ובהיותו במצב של "התפשטות התענוג", נמשך מזה התענוג באכילת ה"קאַשע".
  וההוראה: גם כאשר נמצאים בשלימות העבודה, כמו אותם חסידים שישבו בהתוועדות חסידים עם נשיא בישראל, צ"ל ענין של שמירה שהתענוג לא יתפשט
  ויומשך בתענוג גשמי, כמו תענוג באכילת "גריקענע קאַשע" כפשוטו, עאכו"כ שצריכה להיות שמירה וזהירות יתירה כאשר עניני המעלה הנ"ל חסרים, ואילו
  הענינים הקשורים עם עוה"ז הם בתקפם. ולאחרי שכ"ק אדנ"ע עצר את החסיד הנ"ל, ונמסר הדבר לדורותיו, יכול כאו"א להזכיר זאת לעצמו.
  א' השיחות דהתוועדות י"ט כסלו ה'תשח"י

  • 9 min

Classement des podcasts dans Judaïsme