35 min

TS EP.69 Plant Based Food อาหารแห่งอนาคต กับ กระบวนการสร้างความยั่งยืน Techsauce Podcast

    • Technologies

Plant-Based Food เมกะเทรนด์การบริโภคอาหารแห่งอนาคตของโลก ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนตลอด Supply Chain ของกระบวนการผลิต พูดคุยประเด็นดังกล่าวกับ คุณแดน ปฐมวาณิชย์ CEO บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ บริษัทแรกของไทยที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Plant-Based Food พร้อมทั้งเข้าไปร่วมลงทุนใน Big Idea Venture และกองทุนนิวโปรตีนซึ่งเป็นกองทุนแบบ Accelerator ที่ให้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะ

Plant-Based Food เมกะเทรนด์การบริโภคอาหารแห่งอนาคตของโลก ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนตลอด Supply Chain ของกระบวนการผลิต พูดคุยประเด็นดังกล่าวกับ คุณแดน ปฐมวาณิชย์ CEO บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ บริษัทแรกของไทยที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Plant-Based Food พร้อมทั้งเข้าไปร่วมลงทุนใน Big Idea Venture และกองทุนนิวโปรตีนซึ่งเป็นกองทุนแบบ Accelerator ที่ให้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะ

35 min

Classement des podcasts dans Technologies