24 min

TS EP.70 จะทำ Digital Transformation อย่างไรในธุรกิจ Data Center Techsauce Podcast

    • Technologies

การบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาและสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจ Data ประเทศไทย ในอนาคต ร่วมพูดคุยเรื่องราวกับ คุณ ศุภรัฒศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)#DigitalTransformation#DataCenter#STT#GDC

การบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาและสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจ Data ประเทศไทย ในอนาคต ร่วมพูดคุยเรื่องราวกับ คุณ ศุภรัฒศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)#DigitalTransformation#DataCenter#STT#GDC

24 min

Classement des podcasts dans Technologies