41 min

افسردگی عظیم - پارت او‪ل‬ داستان و زبان با کریپتوکوش

    • Language Learning

افسردگی عظیم، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی هست که در تاریخ جهان افتاده. آمریکا در سال ۱۹۲۹ درگیر یک سقوط بزرگ در بازار میشه و پس از اون اتفاقات ناخوشایند پشت سر هم می‌افتن

افسردگی عظیم، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی هست که در تاریخ جهان افتاده. آمریکا در سال ۱۹۲۹ درگیر یک سقوط بزرگ در بازار میشه و پس از اون اتفاقات ناخوشایند پشت سر هم می‌افتن

41 min