38 min

انتخاب (غیر)طبیع‪ی‬ StringCast | استرینگ‌کست

    • Science

داستان یک قتل، چند ماهی و به‌نژادی، نظریه ‌ای ترسناک برای اصلاح انسان‌ها | حامی: قهوه بوکشتاین | برخیز و بدرخش

داستان یک قتل، چند ماهی و به‌نژادی، نظریه ‌ای ترسناک برای اصلاح انسان‌ها | حامی: قهوه بوکشتاین | برخیز و بدرخش

38 min

Top Podcasts In Science

Phill Cristofaro
itunesu_sunset
BBC Radio 4
BBC Radio 4
BBC Radio 4
Sam Harris