15 min

#16 Mia, Mai, Giang & Bob‪a‬ The Renovation Generation

    • Personal Journals

Four teenagers trying to make sense of their identity, privilege and future.

We invited four young women in their late teens for a chat over coffee and cake to find out what they think about privilege, not being taken seriously by the generation before them and their hopes for the future.

Mia, Mai, Boba and Giang all come from families who have benefited from the possibilities that Đổi Mới brought for some people in Vietnam. Access to international education, social opportunities and financial stability have shaped their young lives. When we met them they were studying abroad already or preparing to do so.


Bốn thiếu niên trò chuyện về hành trình khám phá bản thân, những đặc quyền và dự định tương lai.

Chúng mình đã mời bốn cô gái trẻ sắp hết tuổi vị thành niên đi uống cà phê và ăn bánh để tìm hiểu suy nghĩ của họ về những đặc quyền, việc không được những thế hệ đi trước coi trọng và những hi vọng của họ về tương lai.

Mia, Mai, Boba và Giang đều đến từ những gia đình khá giả, cũng như nhiều gia đình khác, họ đã nhận được nhiều lợi ích mà công cuộc Đổi Mới ở Việt Nam đã mang lại. Giáo dục quốc tế, cơ hội rộng mở và ổn định tài chính là những yếu tố đã hình thành nên con người họ hôm nay. Vào lúc chúng mình gặp nhau, họ vẫn đang học ở nước ngoài, hoặc chuẩn bị đi du học.

Transcript
For full transcript, click “Next”[FULL TRANSCRIPT]

This is Vietnam’s Renovation Generation. Sonic portraits of young minds re-shaping the country’s future.

For episode 16 we invited four young women in their late teens for a chat over coffee and cake. We wanted to find out what they think about privilege, not being taken seriously by the generation before them and their hopes for the future.

Mia: I am Mia Nguyen and I was born in 1997

Mai: My name is Mai Pham and I was born in 1998

Giang: Giang Khuat and I was born in 1998

Boba: Boba and I'm 18 this September.

Mia, Mai, Boba and Giang all come from families who have benefited from the possibilities that Đổi Mới brought for some people in Vietnam. Access to international education, social opportunities and financial stability have shaped their young lives. They are studying abroad already or are preparing to do so and we had some questions for them…

What are your work aspirations?

Boba: I want to open an organisation for aiming at teaching kids, educate them through skating or sport or especially children from poverty or street kids

Mai: I like in the future one of my dreams is to open a gallery there is a huge underappriciation for art here in this country and that's definitely something I want to work on.

Giang: I have no idea want I want to do with my life sometimes. Like with all my heart I want to be a lawyer, but like it's stupid when you go to America to study law and come back to Vietnam to practice law right, cause it's different law, but now I am still trying to figure it out how to study in America and practice law in Vietnam.

Where is home for you?

Do you guys all want to come back here though after your studies?

Mai: I do

Giang: I do

Mai: As a kid, ever since I was five, I've gone to international schools and a lot of people tell me I like mất gốc which means I don't have like the Vietnamese roots with me, and I think as I grow up and now that I am boarding in America, like there is like this feeling that I get when I come home and I know when I walk around the streets of Hanoi, I know the streets well and I know that this is home.

Mia: Now that I am away, somehow I have become more Vietnamese. In terms of like I embrace my culture a lot more when I am abroad. For example I guess my connection between me

Four teenagers trying to make sense of their identity, privilege and future.

We invited four young women in their late teens for a chat over coffee and cake to find out what they think about privilege, not being taken seriously by the generation before them and their hopes for the future.

Mia, Mai, Boba and Giang all come from families who have benefited from the possibilities that Đổi Mới brought for some people in Vietnam. Access to international education, social opportunities and financial stability have shaped their young lives. When we met them they were studying abroad already or preparing to do so.


Bốn thiếu niên trò chuyện về hành trình khám phá bản thân, những đặc quyền và dự định tương lai.

Chúng mình đã mời bốn cô gái trẻ sắp hết tuổi vị thành niên đi uống cà phê và ăn bánh để tìm hiểu suy nghĩ của họ về những đặc quyền, việc không được những thế hệ đi trước coi trọng và những hi vọng của họ về tương lai.

Mia, Mai, Boba và Giang đều đến từ những gia đình khá giả, cũng như nhiều gia đình khác, họ đã nhận được nhiều lợi ích mà công cuộc Đổi Mới ở Việt Nam đã mang lại. Giáo dục quốc tế, cơ hội rộng mở và ổn định tài chính là những yếu tố đã hình thành nên con người họ hôm nay. Vào lúc chúng mình gặp nhau, họ vẫn đang học ở nước ngoài, hoặc chuẩn bị đi du học.

Transcript
For full transcript, click “Next”[FULL TRANSCRIPT]

This is Vietnam’s Renovation Generation. Sonic portraits of young minds re-shaping the country’s future.

For episode 16 we invited four young women in their late teens for a chat over coffee and cake. We wanted to find out what they think about privilege, not being taken seriously by the generation before them and their hopes for the future.

Mia: I am Mia Nguyen and I was born in 1997

Mai: My name is Mai Pham and I was born in 1998

Giang: Giang Khuat and I was born in 1998

Boba: Boba and I'm 18 this September.

Mia, Mai, Boba and Giang all come from families who have benefited from the possibilities that Đổi Mới brought for some people in Vietnam. Access to international education, social opportunities and financial stability have shaped their young lives. They are studying abroad already or are preparing to do so and we had some questions for them…

What are your work aspirations?

Boba: I want to open an organisation for aiming at teaching kids, educate them through skating or sport or especially children from poverty or street kids

Mai: I like in the future one of my dreams is to open a gallery there is a huge underappriciation for art here in this country and that's definitely something I want to work on.

Giang: I have no idea want I want to do with my life sometimes. Like with all my heart I want to be a lawyer, but like it's stupid when you go to America to study law and come back to Vietnam to practice law right, cause it's different law, but now I am still trying to figure it out how to study in America and practice law in Vietnam.

Where is home for you?

Do you guys all want to come back here though after your studies?

Mai: I do

Giang: I do

Mai: As a kid, ever since I was five, I've gone to international schools and a lot of people tell me I like mất gốc which means I don't have like the Vietnamese roots with me, and I think as I grow up and now that I am boarding in America, like there is like this feeling that I get when I come home and I know when I walk around the streets of Hanoi, I know the streets well and I know that this is home.

Mia: Now that I am away, somehow I have become more Vietnamese. In terms of like I embrace my culture a lot more when I am abroad. For example I guess my connection between me

15 min

Top Podcasts In Personal Journals