17 episodes

Aning - Förening för Filosofi och Psykoanalys är en förening med säte i Lund och Malmö. Aning utforskar tänkande i skärningspunkten mellan psykoanalytiska och filosofiska idétraditioner, och anordnar i detta syfte föreläsningar, läsecirklar, seminarier och filmvisningar. Här hittar du ett urval av ljudupptagningar från de föreläsningsserier som Aning anordnat sedan våren 2012, och som för närvarande anordnas med stöd av Folkuniversitetet och i samarbete med Moriska Paviljongen i Malmö.

Aning - Förening för filosofi och psykoanalys Aning - Förening för filosofi och psykoanalys

  • Society & Culture

Aning - Förening för Filosofi och Psykoanalys är en förening med säte i Lund och Malmö. Aning utforskar tänkande i skärningspunkten mellan psykoanalytiska och filosofiska idétraditioner, och anordnar i detta syfte föreläsningar, läsecirklar, seminarier och filmvisningar. Här hittar du ett urval av ljudupptagningar från de föreläsningsserier som Aning anordnat sedan våren 2012, och som för närvarande anordnas med stöd av Folkuniversitetet och i samarbete med Moriska Paviljongen i Malmö.

  Gertrud Sandqvist: Det Omedvetna Geniet

  Gertrud Sandqvist: Det Omedvetna Geniet

  Är kreativitet viktig? Och varifrån kommer den? 1700-talets inspirerade genier hämtar på 1900-talet sin kraft från Det Omedvetna. Men var finns det? Finns det alternativ? Utifrån dessa frågor talar Gertrud Sandqvist och skissar fram en odyssé över konstens relation till det geniala och det okända.

  Mikrofonen i publiken spelade inte in under föreläsningen, därav dålig ljudkvalitet på frågorna från publiken. Vissa frågor gick tyvärr inte att höra och har klippts bort helt och hållet.

  Föreläsare:
 Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori och idéhistoria, rektor för Malmö Konsthögskola, konstkritiker och curator.

  Föreläsningen utgjorde den första fristående föreläsningen i Anings föreläsningsserie ”Psykoanalytisk salong – död och estetik” och ägde rum på Moriska Paviljongen den 27/2 2020.

  • 1 hr 17 min
  Charlotta Björklind: Allas vår könsdysfori

  Charlotta Björklind: Allas vår könsdysfori

  Vad är det att vara kvinna eller man? Hur kan vi psykoanalytiskt förstå könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling – och hur förstår vi könsöverskridande identiteter och transfenomen? Föredragshållaren ämnar genom Freud, Lacan och Winnicott tala om sexualitetens infantila och polymorfa rötter, könets imaginära konstruktioner och identitetens övergångsområden och framhålla hur vi tenderar att blanda begreppsnivåer och därmed kortsluta våra resonemang när vi talar om kön.

  Föreläsare:
  Charlotta Björklind
  (psykoanalytiker, adjunkterad lärare vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogramet vid Stockholms Universitet)

  Föreläsningen utgjorde den andra fristående föreläsningen i Anings föreläsningsserie ”Psykoanalytisk salong – Sexualitet x 5” och ägde rum på Moriska Paviljonden den 10/10 2019.

  • 59 min
  UKON: Rösten

  UKON: Rösten

  Varifrån kommer rösten egentligen? Uppenbarligen inifrån, uppenbarligen ur munnen. Men ändå från ett osynligt ställe, ett högst vagt och ogripbart inre.

  Ja, rösten är en av dessa frågor som blir mer komplicerade ju mer vi tänker på dem. Rösten är både natur och kultur, både personlig och socialt inlärd, både ljudobjekt och meningsbärare. UKON vill i sin föreläsning spåra röstens undflyende väsen med hjälp av exempel från urspårade poesiuppläsningar, patientfall ur en tjugoårig klinisk praktik, lika Emily Dickinsonska som Jacques Lacanska läsefrukter, felsägningar, rösthallucinationer, sirener, prelingvistiska röstuttryck som hicka, hosta och födsloskrik – och hans egen döva och döda fars sista ljudinspelning på ett trasslande kassettband.

  Tyvärr saknas den första minuten av föreläsningen.

  Föreläsare:
  Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) - psykoanalytiker och poet.

  Föreläsningen utgjorde den tredje fristående föreläsningen i Anings föreläsningsserie ”Psykoanalytisk salong – Sexualitet x 5” och ägde rum på Moriska Paviljongen den 21/10 2019.

  • 52 min
  Lisa Käll: Mellan absolut frihet och determinism: Levd kroppslighet och performatvitet

  Lisa Käll: Mellan absolut frihet och determinism: Levd kroppslighet och performatvitet

  Judith Butlers teori om att identitet, och framför allt könsidentitet, är performativt konstituerad är väletablerad och har kommit att bli en av grundpelarna i feministisk teori och genusforskning. En vanlig tolkning av performativitetsbegreppet, som Butler själv kallar för en ”bad reading”, är att jag helt fritt själv kan bestämma vilket kön eller genus jag vill vara och att jag kan ändra vem jag är genom min iscensättning. Butler skriver att den här tolkningen tyvärr är den mest populära och leder till att kön/genus kommodifieras och blir till en vara. Tolkningen innebär också att identitet och subjektet som väljer begreppsliggörs i voluntaristiska termer. Till skillnad från en voluntaristisk tolkning beskriver Butler performativitet i termer av reglering på olika plan genom upprepad stilisering av kroppen men hon tar samtidigt avstånd från en fullkomligt deterministisk förståelse av genus/kön och identitet. Med syfte att hitta en mellanväg mellan en voluntaristisk absolut frihet och determinism lyfter jag i min föreläsning fram fenomenologiska spår i Butlers teori och visar hur friheten att handla annorlunda och upprepa kön och genus på nya sätt alltid är situerad men att det är just genom att vara situerad som frihet alls kan komma till uttryck.

  Föreläsare:
  Lisa Käll
  (disputerad i ämnet ”Women’s Studies” och i ämnet ”Filosofi/Subjektivitetsforskning” och sedan 2011 docent teoretisk filosofi)

  Föreläsningen utgjorde den andra av tre fristående föreläsningar i Anings serie "Tema: Frigörelse - Längtan, Motstånd och din Vilja", och ägde rum på Månteatern i Lund den 3/4 2017

  • 48 min
  Marcia Cavalcante: Frigörelse och motstånd i en tid av frivillig underkastelse

  Marcia Cavalcante: Frigörelse och motstånd i en tid av frivillig underkastelse

  En filosofisk diskussion om begreppen frigörelse och motstånd och behovet av utveckla en “negativ förmåga”.

  Föreläsare: Marcia Cavalcante
  (professor i filosofi på Södertörns högskola)

  Föreläsningen utgjorde den första av tre fristående föreläsningar i Anings serie "Tema: Frigörelse - Längtan, Motstånd och din Vilja", och ägde rum på Månteatern i Lund den 16/3 2017

  • 41 min
  Kristiina Savin: Skuld, ånger och förlåtelse under antiken

  Kristiina Savin: Skuld, ånger och förlåtelse under antiken

  I Sigmund Freuds universum vilar en tung skuldbörda på Oidipus axlar. Som bekant intar antika motiv en central plats i hans verk. Men hur tänkte de gamla grekerna själva om skuld och förlåtelse? Med utgångspunkt i grekiska källor och nyare emotionshistorisk forskning visar föreläsningen hur skuld, ånger och förlåtelse uppfattades under klassisk tid. Skillnaderna mot moderna synsätt är slående. Under seklernas gång har begreppen genomgått en metamorfos som inte minst blir synlig hos Freud och hans efterföljare.

  Föreläsare: Kristiina Savin
  (fil.dr i idéhistoria, forskare vid Lunds universitet och Södertörns högskola.)

  Föreläsningen utgjorde den andra av fyra fristående föreläsningar i Anings serie "Tema: Skuld - Samvete, Förlåtande och ditt Ansvar", och ägde rum på Månteatern i Lund den 9/4 2018.

  • 1 hr 7 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To