964 episodes

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.

Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants Sukadev Bretz

  • Religion & Spirituality
  • 4.5 • 11 Ratings

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.

  Guru Stotra chanted by Sarada

  Guru Stotra chanted by Sarada

  Sarada chants during a kirtan concert at Yoga Vidya Bad Meinberg, Germany, the Guru Stotra:

  Brahmanandam Parama-sukha-dam Kevalam Jnana-murtim

  Dvandvatitam Gagana-sadrisham Tat-tvam-asy-adi-lakshyam /

  Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarva-dhi-sakshi-bhutam

  Bhavatitam Tri-guna-rahitam Sadgurum Tam Namami // 1 //  Chaitanyam Shashvatam Shantam

  Nirakaram Niranjanam /

  Nada-bindu-kalatitam

  Tasmai Shri-gurave Namah // 2 //  Gurur Brahma Gurur Vishnur

  Gurur Devo Maheshvarah /

  Guruh Sakshat Param Brahma

  Tasmai Shri-gurave Namah // 3 //  Ajnana-timirandhasya

  Jnananjana-shalakaya /

  Chakshur Unmilitam Yena

  Tasmai Shri-gurave Namah // 4 //  Dhyana-mulam Guror Murtih

  Puja-mulam Guror Padam /

  Mantra-mulam Guror Vakyam

  Moksha-mulam Guroh Kripa // 5 //  Om

  Namah Shivaya Gurave

  Satchidananda-murtaye

  Nish-prapanchaya Shantaya

  (shri) Shivanandaya Te Namah // 6 //  Mata Cha Parvati Devi

  Pita Devo Maheshvarah /

  Bandhavah Shiva-bhaktash Cha

  Sva-desho Bhuvana-trayam // 8 //  Namah Parvati-pataye Hara Hara Mahadev(a) // 9 //  Om

  Sarva-mangala-mangalye

  Shive Sarvartha-sadhike /

  Sharanye Tryambake Gauri

  Narayani Namostu Te // 10 //  [narayani Namostu Te]  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 5 min
  Om Sarva Mangala Mangalye chanted by Group Mudita

  Om Sarva Mangala Mangalye chanted by Group Mudita

  Group Mudita chants the kirtan "Om Sarva Mangala Mangalye" during a satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany.

  Here is the text to sing along:

  Om

  Sarva-mangala-mangalye

  Shive Sarvartha-sadhike |

  Sharanye Tryambake Gauri

  Narayani Namostu Te ||  [narayani Namostu Te]

  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 6 min
  Om Namah Shivaya chanted by Radha Prema

  Om Namah Shivaya chanted by Radha Prema

  Om Namah Shivaya chanted by Radha Prema during a mantra concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany.

  Here is the text to sing along:

  Om Namah Shivaya

  Om Namah Shivaya |

  Om Namah Shivaya

  Om Namah Shivaya ||

  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 5 min
  Mahishasura Mardini Stotram recited by Vani Devi

  Mahishasura Mardini Stotram recited by Vani Devi

  Vani Devi chants the Mahishasura Mardini Stotram at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany.

  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 9 min
  Krishna Krishna Mahayogin chanted by the Yoga Vidya Kirtanband

  Krishna Krishna Mahayogin chanted by the Yoga Vidya Kirtanband

  The Yoga Vidya Kirtanband are chants the kirtan "Krishna Krishna Mahayogin" during a satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany.

  Here is the text to sing along:

  Krishna Krishna Mahayogin

  Bhaktanam Abhayankara |

  Govinda Paramananda

  Sarvam Me Vasham Anaya ||

  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 7 min
  Jaya Shiva Shankara chanted by Momo Nilakantha Jii

  Jaya Shiva Shankara chanted by Momo Nilakantha Jii

  Momo Nilakantha Jii chants the kirtan Jaya Shiva Shankara at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany.

  Here is the text to sing along:

  Jaya Shiva Shankara,

  Bam Bam Hara Hara

  Hara Hara, Hara Hara,

  Hara Bol Hara

  Shiva Shiva Shiva Shiva,

  Shiva Ati-sundara

  (hara Hara, Hara Hara, Hara Ati-sundara)

  He Parameshvara Daya Karo

  If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.

  • 6 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Tara Brach
New Horizon NI
Ascension Catholic Faith Formation
BibleProject
Muslim Central
Plum Village

You Might Also Like

Jesse Stern
Hay House
Hay House
Thomas Miller - Program Your Subconscious Mind / Law of Attraction / LOA / Abundance / Manifesting / Coaching / Intention / Vibration / Energy
Guided Meditation
Neil Bhatt