35 episodes

Podcast about the Wales International football team

Podcast Pêl-droe‪d‬ Russell Todd

  • Sports
  • 4.9 • 20 Ratings

Podcast about the Wales International football team

  Podcast | Podlediad 110: Belgium, Mexico, Czechia review | Bwrw golwg ar Wlad Belg, Mecsico a Tsiecia

  Podcast | Podlediad 110: Belgium, Mexico, Czechia review | Bwrw golwg ar Wlad Belg, Mecsico a Tsiecia

  Leon and Russell review an encouraging international window and start to the World Cup 2022 qualifying campaign. The episode is dedicated to Lee Collins, his family and all at Yeovil Town.  Mae Leon a Russell yn bwrw golwg ar ffenest rhyngwladol a chychwyn i'r ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2022. Caiff y rhifyn ma ei gysegru i Lee Collins, ei deulu a phawb ar Yeovil Town

  • 56 min
  Podcast | Podlediad 109: Insights on the Czech Republic with Ralph Davies | Mewnwelediadau ar y Weriniaeth Siec â Ralph Davies

  Podcast | Podlediad 109: Insights on the Czech Republic with Ralph Davies | Mewnwelediadau ar y Weriniaeth Siec â Ralph Davies

  Originally from Swansea, now resident in Brno in the Czech Republic, Ralph Davies (@RalphDavies1) provides Wales fans with insight on the Czechs ahead of their visit to Cardiff: who will be their dangermen; how confident are they after their draw with Belgium; and, might they be under-estimating Wales?  Yn wreiddiol o Abertawe, yn awr yn breswyl ym Mrno yn y Weriniaeth Siec, mae Ralph Davies (@RalphDavies1) yn dod i gefnogwyr Cymru â mewnwelediad ar y Siecwyr o flaen eu hymweliad â Chaerdydd: pwy fydd eu perydlau; pa mor hyderus ydynt wedi'u gêm cyfartal â Gwlad Belg; ac, allent nhw fod yn bychanu Cymru efallai?  Ralph Davies (pic and featured image: | llun a phrif ddelwedd:Glen Wilson)

  • 35 min
  Podcast | Podlediad #108: Road to Qatar | Bant â ni i Qatar

  Podcast | Podlediad #108: Road to Qatar | Bant â ni i Qatar

  Gareth and Russell look ahead to the start of the Qatar 2022 qualifying campaign with the games against Belgium and Czech Republic - betwixt which is a friendly against Mexico - and consider what would constitute a good start to the campaign that welcomes Joe Allen back to the international stage. Quietly confident, and with a play-off safety net, things look promising on the pitch....while off it at the FAW dark clouds have gathered over Hensol Castle.  Mae Gareth a Russell yn edrych ymlaen at gychwyn yr ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022 gyda'r gemau yn erbyn Gwlad Belg a'r Weriniaeth Siec - gyda gêm cyfeillgar yn erbyn Mecsico rhyngddynt - ac ystyried be fyddai'n cyfri fel cychwyn da i'r ymgyrch sy'n croesawu Joe Allen yn ôl i'r llwyfan rhyngwladol. Gydag hyder tawel, ac gan fod gêm ail-gyfle fel rhwyd arbed, ar y cae mae pethau'n edrych yn addewol....er fod oddi'r cae bu cymylau tywyll yn dod uwchben yr FAW a Chastell Hensol.

  • 57 min
  Podcast | Podlediad 107: The Spurs Welsh Mafia with Jason Campbell

  Podcast | Podlediad 107: The Spurs Welsh Mafia with Jason Campbell

  Leon and Russell are joined by Kent-based Spurs fan, Jason Campbell aka @indiehasbeen, for his views on Spurs' Welsh Mafia: Joe Rodon, Ben Davies and Gareth Bale.  They discuss how Gareth Bale is slowly re-dioscovering his fitness a what would constitute success for him this season. They also discuss what sort of impression Joe Rodon has made on Spurs fans since he joined; and in his seventh season at the club, what do fans think of Ben Davies  Mae Leon a Russell yn cael eu hymuno gan gefnogwr Spurs, Jason Campbell aka @indiehasbeen, yng Nghaint am ei sylwadau ar y Mafia Cymreig sydd gan Spurs: Joe Rodon, Ben Davies a Gareth Bale.  Maen nhw'n trafod sut mae Gareth Bale yn ail-ddarganfod ei ffitrwydd yn araf a beth fyddai'n cymhwyso fel llwyddiant iddo fe dymor hwn. Hefyd, maen yn trafod pa fath o argraff y bu Joe Rodon yn gwneud i gefnogwyr Spurs ers iddo ymuno; ac yn ei seithfed tymor gyda'r clwb, be' mae'r cefnogwyr yn meddwl am Ben Davies.

  • 57 min
  Paying to tribute to | Talu teyrnged i Ashley Williams & Dai Davies

  Paying to tribute to | Talu teyrnged i Ashley Williams & Dai Davies

  In this episode Leon, Russell and Gareth pay tribute to Ashley Williams, who retired in January 2021, and to Dai Davies who sadly lost his battle with cancer in February. Between them they won almost 140 Wales caps, were key members of two of Wales's greatest teams - 1974-77 and 2014-16 - and had a remarkable amount in common despite playing in different eras and having quite different upbringings.

  Yn y rhifyn yma mae Leon, Russell a Gareth yn talu teyrnged i Ashley Williams, a ymddeolodd ym mis Ionawr 2021, ac i Dai Davies a gollodd ei frwydr gyda chanser yn anffodus ym mis Chwefror. Rhwng y ddau ohonynt enillodd fron 140 o gapiau i Gymru, aelodau allweddol oeddent nhw o ddau dîm mwyaf Cymru - 1974-77 a 2014-16 - a chawsant nhw hen ryfedd cymaint mewn cyffredin er gwaethaf chwarae yn oesoedd gwahanol a chael magwraeth hynod gwahanol.

  • 35 min
  Podcast | Podlediad 105: Celebrating #WorldRadioDay with Rob Phillips | Dathlu Diwrnod Radio’r Byd â Rob Phillips

  Podcast | Podlediad 105: Celebrating #WorldRadioDay with Rob Phillips | Dathlu Diwrnod Radio’r Byd â Rob Phillips

  The podcast returns after its winter break to celebrate #WorldRadioDay and the medium's intrinsic connection to sport and in particular football. Russell chats with one of the iconic Welsh English language voices in football broadcasting - Rob Phillips of BBC Cymru Wales.  Rob recalls how his career has taken him from covering local football in the Rhondda for newspapers to reporting on the national team for BBC Radio Wales including, of course, Euro 2016. Along the way his passion for radio hasn't dimmed.

  Mae'r podlediad yn dychwelyd wedi ei egwyl gaeaf i ddathlu Diwrnod Radio'r Byd a chysylltiad ym môn y cyfrwng â chwaraeon ac yn enwedig pêl-droed. Mae Russell yn sgyrsio ag un o'r lleisiau Saesneg eiconig yn narlledu pêl-droed - Rob Phillips o BBC Cymru Wales.  Mae Rob yn atgofio sut mae ei yrfa wedi ei gymryd o sylwebu ar bêl-droed lleol y Rhondda ar gyfer cylchlythyrau i adroddi ar y tîm cenedlaethol ar gyfer BBC Radio Wales yn cynnwys, wrth gwrs, Euro 2016. Yn y cyfamser, ni fu ei draserch i radio ddim yn pylu.

  • 33 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
20 Ratings

20 Ratings

Buzz Boncath ,

The Daddy of Welsh Football podcasts

There are numerous Welsh football podcasts these days, but these boys are the pioneers, the original & still the best. If you like Welsh football & follow our national teams, is difficult to beat these podcasts, which are produced by extremely knowledgable Welsh fans of long-standing. They always stay just the accessible side of geekery!
Highly recommended!

Ycymrojoe ,

It's all coming back to me now...

Great podcast for all things Welsh football and for those who will remember Roger Freestone is (or who are intrigued to find out!).

Back before #TogetherStronger became a hashtag, the trials and tribulations of the Welsh national football team over the years were enough to put off the even the most ardent fan. But we kept the faith - because despite the Bodin miss and other painful setbacks, we loved every minute of it (well almost!)

This podcast is a labour of love from passionate fans who clearly know their stuff about Y Dreigiau Goch. Very nostaglic, great listen!

Simon P. Argonus, ,

Fantastic

I have listened to some episodes twice. Great chemistry between them, it’s well informed but light in touch, just the right level of nostalgia and very accessible if you like Welsh football. I love it. Elis James.

Top Podcasts In Sports

Listeners Also Subscribed To