4 min

Radio 3#: Người hùng không súng Tifosi Radio

    • Business News

Chúng ta đang sống trong thời bình, mỗi sáng mở mắt là một ngày mới an nhiên, đâu có biết rằng đang ở ngoài kia, có rất nhiều “người hùng” mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ điểm tên hay chỉ mặt. Những người đó chấp nhận đương đầu với một cuộc chiến mà chính họ cũng bị đặt vào trong những tình thế “sống mòn”, nhưng chẳng ai đầu hàng hay sợ sệt, tất cả những gì họ làm, đều vì hai chữ “đồng bào”.

Chúng ta đang sống trong thời bình, mỗi sáng mở mắt là một ngày mới an nhiên, đâu có biết rằng đang ở ngoài kia, có rất nhiều “người hùng” mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ điểm tên hay chỉ mặt. Những người đó chấp nhận đương đầu với một cuộc chiến mà chính họ cũng bị đặt vào trong những tình thế “sống mòn”, nhưng chẳng ai đầu hàng hay sợ sệt, tất cả những gì họ làm, đều vì hai chữ “đồng bào”.

4 min

Top Podcasts In Business News