10 episodes

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

Chương trình 60‪'‬ RFI Tiếng Việt

  • News

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 28/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 28/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 28/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 28/07 13h00 GMT

  • 17 min
  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 24/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 24/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 24/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 24/07 13h00 GMT

  • 17 min
  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 25/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 25/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 25/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 25/07 13h00 GMT

  • 17 min

Top Podcasts In News