35 episodes

Life in Fukuoka "Vietnamese"

Life in Fukuoka "Vietnamese" LOVE FM 76.1MHz

  • Society & Culture

Life in Fukuoka "Vietnamese"

  #035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

  #035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #035

  LOVE FM 76.1MHz

  #034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

  #034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #034

  LOVE FM 76.1MHz

  #033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

  #033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #033

  LOVE FM 76.1MHz

  #032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

  #032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #032

  LOVE FM 76.1MHz

  #031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

  #031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #031

  LOVE FM 76.1MHz

  #030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

  #030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

  Life in Fukuoka "Vietnamese" #030

  LOVE FM 76.1MHz

Top Podcasts In Society & Culture