14 min

۳. فریدون مشیری پرسه

    • Arts

مشیری زندگی را ستایش می‌کند و مروج خوش‌بینی است، بی‌آنکه سختی‌های حیات را انکار کند. دعوت مشیری به پاس‌داشت ارزش‌های اخلاقی و انسانی جای ویژه‌ای به او در شعر فارسی معاصر داده است.

مشیری زندگی را ستایش می‌کند و مروج خوش‌بینی است، بی‌آنکه سختی‌های حیات را انکار کند. دعوت مشیری به پاس‌داشت ارزش‌های اخلاقی و انسانی جای ویژه‌ای به او در شعر فارسی معاصر داده است.

14 min

Top Podcasts In Arts